Skip to main content

Caritas Hungary supported by St. Izidore

bron caritas Hongarije

 

Wat voor wereld willen we nalaten aan degenen die na ons komen, aan kinderen die nu opgroeien?” Deze vraag stelt paus Franciscus in zijn encycliek Laudato Si’ die vijf jaar geleden werd gepubliceerd. Geïnspireerd door de encycliek is Caritas Hongarije nu bezig met op Laudato Si’ gebaseerde modelprogramma’s voor de lange termijn in de armste plattelandsgebieden van Zuidwest-Hongarije. Deze programma’s pakken milieukwesties grondig aan in Kisszentmárton en Téseny: twee kleine dorpen met elk ongeveer tweehonderd inwoners, die zwaar getroffen zijn door allerlei vormen van ecologische achteruitgang.

Caritas Hongarije startte haar modelprogramma zo’n 18 maanden geleden met een grondige analyse van de ecologische schade in de twee dorpen. In strategische samenwerking met Malteser Hongarije werd een diepgaande “diagnose” opgesteld die een reeks noodzakelijke interventies aangaf voor een periode van ten minste vijf opeenvolgende jaren. Ons motto voor de geplande interventies is “van richting veranderen”, zoals voorgesteld door Laudato Si’. Door verandering om te zetten in realiteit is Caritas Hongarije nu op weg om onherroepelijk en diep betrokken te raken bij “de urgente uitdaging om ons gemeenschappelijk huis te beschermen” door dagelijks nauw samen te werken met de lokale bevolking van deze dorpen. Te midden van de negatieve gevolgen van de klimaatverandering in Kisszentmárton en Téseny wordt ons dagelijks werk gevoed door hoop zoals in Laudato Si’: “mannen en vrouwen zijn nog steeds in staat om positief te handelen” en “Toch is niet alles verloren. Mensen zijn in staat tot het ergste, maar ook om boven zichzelf uit te stijgen en opnieuw te kiezen voor het goede”.

In dialoog gaan met alle mensen over hoe men omgaat met ons gemeenschappelijk huis, de aarde

Het is voor ons van het grootste belang dat alle collega’s van Caritas Hongarije die betrokken zijn bij onze lokale inspanningen “in dialoog gaan met alle mensen over ons gemeenschappelijke huis”. Deze aanbeveling van Laudato Si’ serieus nemend, voegden we de resultaten van meer dan vijftig persoonlijke interviews met lokale bewoners toe aan onze “diagnose” om te komen tot een verfijnde versie van geplande acties. De actieplannen werden vervolgens omgezet in een uitgebreid revitaliserings- en regeneratie-ecologieprogramma waarbij de lokale bevolking op grote schaal betrokken werd. Dit programma werd vernoemd naar Sint Isidore de landarbeider die wordt vereerd als de beschermheilige van boeren, landarbeiders, dagloners en de landbouw in het algemeen.

Enkele details van het Sint Isidore-programma volgens de structuur van Laudato Si’:

“Het beschikbare water neemt voortdurend af”:

Kisszentmárton wordt in toenemende mate en zeer zwaar getroffen door agro-woestijning. De belangrijkste reden hiervoor is de ongepaste beheersing van de nabijgelegen rivier de Drava. Door de bouw van dammen en het verlies van anabranches kan de rivier niet meer jaarlijks zijn natuurlijke uiterwaarden bedekken, die grotendeels werden omgezet in akkerland. De regulering van de Drava heeft geleid tot een snellere afvoer van water, waardoor de rivierbedding dieper wordt. Dieper wordende rivierbeddingen (“rivierinsnijding”) veroorzaken altijd een daling van het grondwaterpeil. Als gevolg hiervan zijn honderden jaren oude waterputten, die door huishoudens worden gebruikt om hun moestuinen te besproeien, nu voor 90% uitgedroogd.

De Drava rivier vóór de verordeningen – met natuurlijke anabranchen en periodieke jaarlijkse overstromingen. Bron: Hongaars militair historisch archief

Het effect is verwoestend: groenten sterven af door het lage watergehalte van de grond, zonder dat de lokale bevolking hoop heeft om putten te gebruiken om hun planten water te geven. Bovendien sterven ook de traditionele lokale fruitboomsoorten uit. Dit betekent niet alleen minder fruit voor de inwoners, maar het brengt ook de biodiversiteit fundamenteel in gevaar door de negatieve verandering van het verlies van de oude genetische diversiteit van oude fruitbomen. Téseny ligt iets verder weg van de rivier de Drava en heeft daarom geen last van de nadelige verandering van de insnijding van de rivierbedding, maar het dorp heeft geen natuurlijke oppervlaktewaterstromen zoals kreken en vijvers die door kreken worden gevoed. Helaas verliest dit dorp ook grondwater in een verbazingwekkend tempo. Met het verschijnen van wekenlange dodelijke hittegolven in de zomer in Zuid-Hongarije krijgt de lokale bevolking te maken met een Kisszentmárton-scenario: “tuinen drogen uit, oude bomen sterven”.

In het kader van het Saint Isidore the Farm Labourer Programme biedt Caritas Hongarije nu een oplossing voor beide nederzettingen: we voorzien de huishoudens die tuinieren gratis van plastic bakken van een kubieke meter om water vast te houden. Regenwater wordt opgevangen op de daken van de huizen en de individuele containers kunnen in de zomer ongeveer tien keer gevuld worden. Dit volume is voldoende om de moestuinen water te geven tijdens zomerse hittegolven en de mensen kunnen weer groenten verbouwen zonder bang te hoeven zijn voor dodelijke droogte of om hun planten helemaal kwijt te raken. Het is heel belangrijk om eraan te herinneren dat de afwezigheid van water de tuinbouwactiviteiten in beide dorpen volledig zou kunnen stopzetten, waardoor de lokale bevolking geconfronteerd zou worden met torenhoge voedselprijzen in Hongarije als gevolg van COVID-19 en de tendens dat er minder geoogst zal worden als gevolg van de klimaatverandering.

Bescherming van biodiversiteit:

“Elk jaar verdwijnen er duizenden planten- en diersoorten die wij nooit zullen kennen, die onze kinderen nooit zullen zien, omdat ze voor altijd verloren zijn gegaan” – een fenomeen dat vraagt om slimme interventies en een speerpunt is van Laudato Si’. Na de veelvuldige inspectie van groentetuinen die door de lokale bevolking worden onderhouden en de beoordeling van de algemene toestand van het platteland rond beide dorpen werd het Caritas Hongarije duidelijk dat de biodiversiteit in Kisszentmárton en Téseny in bijna catastrofale mate is aangetast.

Een van de belangrijkste verschijnselen is dat lokale groentesoorten bijna volledig verdwenen zijn uit de tuinbouw. Zaden van deze soorten kunnen meerdere malen worden gezaaid, zelfs tientallen jaren lang, als en wanneer zaden elk jaar door tuiniers worden bewaard. In de afgelopen decennia zijn de prijzen van zaden in Hongarije met honderden procenten gestegen, terwijl niet-eetbare hybride zaden in de schappen liggen. Een aanzienlijk deel van de lokale huishoudens kan de kosten van de jaarlijkse aankoop van zaden gewoonweg niet meer opbrengen. Inwoners begonnen het tuinieren op te geven vanwege de stijgende zaadkosten en het gebrek aan water zoals hierboven beschreven. Caritas Hongarije begon samen te werken met lokale experts om een oplossing uit te werken als onderdeel van haar Sint Isidore programma. Caritas Hongarije heeft van oudsher zaadvoorzieningsprogramma’s in heel Hongarije, maar in deze dorpen wordt nu een nieuw experiment gestart: we herstructureren de samenstelling van de zaadzakken van Caritas: het aandeel hybride zaden wordt de komende 3-5 jaar elk jaar kleiner, terwijl zaden die gered kunnen worden geleidelijk weer worden geïntroduceerd. Deze stap zal worden ondersteund door trainingen voor de lokale bevolking om de vervagende kennis van het regelmatig sparen van zaden te versterken.

Een andere bevinding van onze “diagnose” was dat geen van deze dorpen nog een lokale expert in enten heeft. Daarom neemt het aantal oude versies van klimaatbestendige fruitboomsoorten af, vooral in Téseny. Omdat de lokale tuiniers de afgelopen drie decennia hun financiële draagkracht hebben verloren, vervangen ze hun uitgedroogde oude fruitbomen niet meer of als ze dat wel doen, doen ze dat op basis van commerciële soorten. Dit doet vragen rijzen over de stabiliteit van de bomen, de volatiliteit van de jaarlijkse fruitvolumes en de stabiliteit van de opbrengst. Om de juiste traditionele fruitvolumes en -kwaliteit te behouden, verstrekte Caritas Hongarije 552 fruitbomen van oude lokale soorten aan fruittelers in Téseny en Kisszentmárton. In ons Saint Isidore the Farm Labourer Programme voorspellen we de behoefte aan nog eens 600 van zulke fruitbomen, die in de herfst van 2020 geplant zullen worden.

 

We zullen verder bijdragen aan een stabiele fruitopbrengst door speciale zaadmengsels te leveren aan lokale tuiniers die op hun beurt “mini-bijenveldjes” zullen aanleggen direct naast hun fruitbomen. Deze miniveldjes bloeien van het vroege voorjaar tot eind oktober en dragen in grote mate bij aan een succesvolle bestuiving. De start van dit programma-onderdeel van Izidore is gebaseerd op lokale waarnemingen, waaruit duidelijk blijkt dat het aantal insectenbestuivers sterk is afgenomen. Deze stap wordt ook gerechtvaardigd door het algemeen bekende feit dat vóór de Tweede Wereldoorlog minstens de helft van de lokale huishoudens actief betrokken was bij de bijenteelt. Vandaag de dag is het aantal bijenkorven in Téseny nul. Al met al biedt ons Saint Izidore programma een tegenwicht tegen de tragische verdwijning van bestuivers, ook wel bekend als het “insecten-armageddon”, in heel Europa.

Klimaatverandering:

In Laudato Si’ staat: “Klimaatverandering is een mondiaal probleem met ernstige gevolgen: voor het milieu, op sociaal, economisch en politiek vlak en voor de verdeling van goederen. Het is een van de belangrijkste uitdagingen voor de mensheid in onze tijd”.

Zowel Téseny als Kisszentmárton worden nu al geconfronteerd met grote uitdagingen als gevolg van de wereldwijde klimaatverandering, terwijl de lokale bevolking met weinig financiële middelen slechts een gebrekkig en ontoereikend aanpassings- en verzachtingsvermogen heeft. Allereerst brengen hittegolven in de zomer grote gezondheidsrisico’s met zich mee: door gebrek aan goede isolatie van huizen worden bewoners blootgesteld aan binnentemperaturen die nauwelijks te verdragen zijn.

Het Saint Izidore Programma neemt een aantal preventieve en verzachtende maatregelen. Onze bouwingenieurs beoordelen één voor één het vermogen van huizen om zich aan te passen aan de warmte. In huizen met een lage warmteweerstand verstrekt Caritas Hongarije basisisolatiemateriaal aan de eigenaars. Na ontvangst van deze materialen vormen de eigenaren lokale bouwbrigades bestaande uit vrienden en familieleden. Het zijn deze brigades die de huizen isoleren. Op deze manier vallen de zeer hoge kosten voor het inhuren van bouwvakkers volledig weg.

Om hittegolven als gevolg van klimaatverandering verder te bestrijden, maakt ons programma gebruik van een drievoudige route van aanvullende interventies. Ten eerste combineren we onze maatregelen om tuinen te revitaliseren met het creëren van groene gevels: muren die blootstaan aan de zon worden bedekt met druivenranken. Ten tweede ontwikkelen we een meerlagig groen oppervlak door zacht fruit, kraanvruchten en een verscheidenheid aan bessen toe te wijzen aan de tuinen van de huishoudens. Meer groen betekent meer schaduw en meer transpiratie van planten, waardoor hittepieken tijdens hittegolven worden verminderd. Ten derde pleiten we er sterk voor dat huiseigenaren om dezelfde reden een hoge grasbedekking in hun achtertuin aanhouden.

Samenvattend: meerlagige tuinen zullen naar verwachting gunstige effecten hebben op de evapotranspiratie van de woongebieden in Téseny en Kisszentmárton. Een verbeterde lokale ecosfeer ligt daarom in het verschiet binnen een tijdsbestek van 3-5 jaar.

“Er bestaat een echte ‘ecologische schuld’, … die verband houdt met commerciële onevenwichtigheden met gevolgen voor het milieu, en het onevenredige gebruik van natuurlijke hulpbronnen …”.

Zowel Kisszentmárton als Téseny worden omringd door eindeloos akkerland. Het lokale klimaat, de ecosfeer en de biodiversiteit worden vooral in Téseny aangetast door de op winst gerichte, op koolhydraten gebaseerde agro-industrie die de nederzetting volledig overspoelt.

Deze industrie wordt gerund door slechts een paar landeigenaren en financiële investeerders en is ook verantwoordelijk voor de productie van broeikasgassen en bodemaantasting door het overmatige gebruik van samengestelde chemische meststoffen.

Sinds de ineenstorting van het communisme in Hongarije in 1989 heeft deze zich snel verspreidende manier van landgebruik het vroegere heterogene landschapsmozaïek van Téseny praktisch uitgeroeid. De vroegere prachtige diversiteit, bestaande uit kleine percelen en wijngaarden van lokale families met scheidingsruggen, hooilanden, boomgaarden, weilanden en wetlands, is nu volledig vervangen door duizenden hectaren sojabonen, koolzaad en zonnebloemen. Deze uitgestrekte open gebieden versterken de negatieve effecten van de klimaatverandering in Téseny nog meer, omdat ze het dorp niet beschermen tegen zware windvlagen en stortregens die door de klimaatverandering in aantal toenemen. Een echte ecologische schuld tegenover de lokale bevolking!

“Ook hier moet altijd in gedachten worden gehouden dat ‘milieubescherming niet uitsluitend kan worden verzekerd op basis van financiële berekeningen van kosten en baten. Het milieu is een van die goederen die niet voldoende beschermd of bevorderd kunnen worden door marktwerking.”.

In Laudato Si’ blijft paus Franciscus het belang van de dialoog benadrukken. Samen met en met betrokkenheid van de lokale gemeente is Caritas Hongarije van plan om een reeks gesprekken te starten met lokale agrarische ondernemers. Er zullen ook gesprekken worden opgestart met twee lokale veehouderijbedrijven die totaal geen weidegang hebben voor de productie en verzorging van dieren (varkens en pluimvee). De technologie die deze bedrijven gebruiken is een krachtige generator van broeikasgassen, waaronder methaan. Caritas Hongarije is van plan om de kwestie van de koolstofvoetafdruk aan de orde te stellen tijdens de onderhandelingen met deze agro-bedrijven om gezamenlijke oplossingen te vinden voor het verminderen of compenseren van de grote lokale koolstofvoetafdruk, waardoor Téseny op weg wordt geholpen naar koolstofneutraliteit.

“… [P]roductieve grond is geconcentreerd in de handen van een paar eigenaren als gevolg van ‘de geleidelijke verdwijning van kleine producenten, die, als gevolg van het verlies van de geëxploiteerde grond, gedwongen zijn om zich terug te trekken uit de directe productie’.”

Het Saint Izidore programma van Caritas Hongarije moest worden ontworpen op basis van de huidige, helaas ongelijke, structuur van landeigendom in zowel Téseny als Kisszentmárton.

Omdat financieel sterke agro-investeerders de afgelopen decennia zelfs de kleinste stukken landbouwgrond zijn blijven opkopen, werden de producten van kleine boerderijen, percelen en tuinen ter grootte van een achtertuin meestal onverkoopbaar. Kleine lokale producenten leden onder een zware inkomensdaling en minstens tweederde van hen gaf hun productie in beide dorpen volledig op. Inmiddels is praktisch honderd procent van het voormalige kleine land verkocht of voor lange tijd verpacht aan omliggende grote landbouwbedrijven.

De gevolgen voor de lokale bevolking zijn ellendig. Hun voormalige landbouwbedrijven liggen in puin. Bij gebrek aan productieve grond kunnen bijna alle huishoudens nu geen gewassen meer verbouwen, waardoor hun vroegere veeteeltactiviteiten nog slechts fragmenten zijn. Wat overblijft is slechts een paar duizend vierkante meter land en tuin met nauwelijks varkens of pluimvee in deze dorpen.

Om de wonden te helen en de tranen van dit onrecht weg te vegen, biedt ons Saint Izidore Programma opnieuw oplossingen om de landbouwproductie van deze kleine landeigenaren op een hoger niveau te brengen. Een van de maatregelen van het programma is de voortdurende levering van gewassen en veevoeder aan die kleine boeren die aan Caritas Hongarije te kennen hebben gegeven dat ze hun varkenshouderij en/of pluimveehouderij willen voortzetten. Het zeer goede nieuws is dat op basis van deze Saint Izidore gewasleveringen een paar nieuwe jonge inwoners begonnen zijn met het fokken van varkens en pluimvee! Daarnaast zijn we nu bezig met het leveren van bouwmateriaal aan deze lokale bewoners, zodat ze hun varkensstallen en pluimveestallen, die over het algemeen in slechte staat verkeren, kunnen repareren of herbouwen.

Caritas Hongarije hoopt van harte dat deze maatregelen de verhuizing van jonge generaties uit deze dorpen naar nabijgelegen steden zullen vertragen. Een zeer belangrijk kenmerk van ons Saint Izidore programma is niet alleen het bieden van materiële hulp aan kleine boeren, maar ook het identificeren en openen van nieuwe verkoopkanalen om de inkomensmogelijkheden te verbeteren.

“Overtuigd als ik ben dat verandering onmogelijk is zonder motivatie en een proces van educatie”…

Caritas Hongarije is van oudsher aanwezig in economisch achtergestelde gebieden en nederzettingen in het hele land. In Téseny en Kiszentmárton zijn er zogenaamde “Aanwezigheidspunten” waar dagelijkse hulp en bijstand van allerlei aard wordt geboden aan lokale kinderen.

Geïnspireerd door Laudato Si’ en onder de paraplu van de Katholieke Klimaatbeweging breiden we nu onze educatieve inspanningen uit op het gebied van het redden van “ons gemeenschappelijk huis”.

Heilige Izidore – ora pro nobis!

Translated with DeepL

Leave a Reply