Skip to main content

Het doel van het vastleggen van koolstof in Nederlandse landbouwbodems lijkt haalbaar, volgens een onderzoeksprogramma genaamd Slim Landgebruik. Na vijf jaar onderzoek is gebleken dat het mogelijk is om 0,5 Megaton extra CO2 vast te leggen in minerale landbouwbodems. Dit kan worden bereikt door agrarische ondernemers passende maatregelen te laten nemen, zoals het toevoegen van organisch materiaal zoals plantenresten, mest en compost aan de bodem.

Het programma heeft verschillende maatregelen onderzocht, zoals het achterlaten van graanresten op het land na de oogst, en de effecten ervan op koolstofvastlegging, lachgasemissie en andere bodemfuncties zoals biodiversiteit en waterkwaliteit. Het blijkt dat deze maatregelen theoretisch gezien het klimaatdoel kunnen bereiken, met naar verwachting slechts een beperkte toename van lachgasemissie op korte termijn.

Het is echter cruciaal dat boeren deze maatregelen daadwerkelijk gaan toepassen. Dit vereist de juiste kennisoverdracht en een passend verdienmodel. Slim Landgebruik heeft methoden ontwikkeld voor de verkoop van koolstofcertificaten, waarmee boeren extra inkomsten kunnen genereren door koolstofvastlegging op hun bedrijven.

Alle kennis en ervaringen uit het onderzoeksprogramma zijn samengevat in een rapport. Het benadrukt dat koolstofvastlegging niet de enige oplossing is voor het klimaatprobleem, maar dat het wel een waardevolle bijdrage kan leveren. Bovendien hebben de onderzochte maatregelen ook positieve effecten op bodemgezondheid aangetoond.

Leave a Reply