Skip to main content

Wat zijn de oorzaken van de klimaatverandering en de uit de hand lopende gevolgen hiervan? Stichting Corazon doet hier al jaren onderzoek naar en komt interessante feiten tegen. Eén ervan is hoe GMO (het genetisch manipuleren van onze groente en voedsel dieren) ervoor gezorgd heeft dat de agrarische sector één van de grootste veroorzakers is geworden van het klimaatprobleem.

Sleutelen aan de genen van planten en dieren met als doel sterkere en efficiëntere rassen te creëren lijkt een stap naar een betere wereld. Maar het is wel een van de veroorzakers geworden van het verstoren van het aardse klimaat. En Jezus leert ons dat we aan de vruchten de boom herkennen. GMO  en geld blijk een dodelijk mix te zijn waarmee de mens in staat gesteld is een enorme massale voedsel productie in de landbouw op te tuigen met desastreuze gevolgen. Negatieve gevolgen als schade aan het bodem leven, aan mensen, groot verlies van biodiversiteit, verstoring van de natuurlijke koolstofopslag, verstoring van hele kringlopen als water en koolstof , ontbossing en vernietiging van natuur, veel chemische gerelateerde ziekte veroorzakers en natuurlijk het klimaat probleem. Er zijn nog wel een paar negatieve gevolgen te vinden bijvoorbeeld in de marktwerking.Door toepassingen van GMO zien we in de markt van ons voedsel toch hele niet wenselijke ontwikkelingen, tenminste als je het bekijkt van de kant dat je met eerlijke handel met ons voedsel een rechtvaardig systeem wil creëren waarmee je werk en inkomen eerlijk onder mensen verdeeld. Met GMO is dat ver te zoeken en bijna helemaal ontspoort. Ook in dat landschap heeft GMO veranderd met desastreus gevolgen voor de kleine boer, de detailhandel en kleine winkels . Bijna 80 % van de voedsel verkoop in Nederland en de EU loopt nog maar via een handjevol mega grote bedrijven. Daarnaast zien we invloedrijke mega bedrijven die de markt in handen hebben van de de distributie van voedsel, veevoer, kunstmest, pesticiden en zaden.

Vernieuwing hoeft per definitie niet slecht te zijn.

Genetische veranderingen is iets dat van nature veel voorkomt op aarde. We behoren te weten dat planten en dieren continu op een natuurlijke wijze veranderd worden, dit door een  intern proces zodat het leven zich kan aanpassen aan de omgeving of situatie. Dus genetisch veranderen is niets nieuws onder de zon. Zo ook mag de mens ,als men dat nodig geacht met betrekking op de structuur van planten en dieren experimenteren uitvoeren en veranderen mits het binnen de perken is en het doel dient levens te reden en mensen te verzorgen. De mens heeft die macht gekregen. Maar nutteloos leed veroorzaken aan dieren of schade brengen aan de aarde is zeker niet toegestaan. We hebben hier rekening te houden de schepping en de schepper ervan.

Heeft de mens alle inzicht?

De mens die deel neemt aan een scheppend handelen behoort ook te weten wat de gevolgen kunnen zijn. Omdat we te maken hebben met ecosystemen moet de mens, voordat hij of zij scheppend te werk wil gaan wel op de hoogte zijn van de consequenties van zijn of haar ingrijpen! En dat zijn mensen niet altijd dus hier is voorzichtigheid wel geboden. Groot inzicht hebben in hoe de schepping functioneert is noodzakelijk om nare gevolgen te voorkomen. Dat het fout kan lopen zien we bij het genetisch manipuleren van ons voedsel.

Het is niet zozeer de verbetering van het voedsel zelf maar het is de schaalvergroting wat een impact heeft op het klimaat, en schaal vergroting kan alleen maar succesvol uitgevoerd worden met GMO planten.

Als we kijken welke ontwikkeling de landbouw heeft ondergaan moeten we toch constateren dat het inzetten van  GMO die enorme verandering heeft mogelijk gemaakt. En vele neigen te zeggen dat het allemaal noodzakelijk was maar voor Corazon is dat niet echt de waarheid. Het is gemakkelijker voor sommige in onze samenleving dat gewassen sterker zijn, resistent zijn tegen ziektes en zich beter kunnen aanpassen aan weersomstandigheden en grotere opbrengsten geven. Maar het dient niet heel de mensheid omdat de praktijk laat zien dat maar enkele er zeer veel profijt van hebben en at dit ten kosten gaat van veel andere. Het is GMO als oorzaak dat boeren in veel grotere aantallen zijn gaan  aanplanten en uitbaten. dat is goed voor verkopers zoals de supermarkten. Maar we willen niet echt zien dat GMO naast de  mono cultuur meer negatieve aspecten heeft op de gezondheid en welbevinden van het leven op aarde. We denken dan aan extreme verandering van het landschap en verlies van natuur, overmatig kunstmest gebruik wat vernietiging van bodem leven veroorzaakt, gebruik van pesticiden wat mens en dier dood ,de biodiversiteit vernietigd en steeds grotere areaal aan land nodig heeft en grotere  landbouw werktuigen om het land te bewerken.Dit heeft weer gevolgen in financiële aspecten en afhankelijkheid van financiers en plichten mbt aflossingen. Dat laatste maakt de boer een werktuig van de afnemer omdat men op zeker moet spelen en dus concessies moet doen ten kosten van het klimaat en het leven op aarde. Het is een vicieuze cirkel geworden.

Politiek zou GMO beter moeten overwegen 

In het kader van het opwarmen van de aarde zou het inzetten van GMO gewassen en dieren goed heroverwogen moeten worden door onze politiek. Waarbij maten van schaal toepassingen en verantwoordelijkheden geheel bij de politiek moeten liggen in plaats bij investeerders kracht en eis van spelers in de voedselketen.  De totale schade aan het leven is daar te groot voor om dit door de markt te laten reguleren. Want waar geld regeert wijken te vaak alle normen en waardes als het erop aan komt, ook zo als met het klimaat probleem en schade aan het leven op aarde. De politiek moet haar verantwoording nemen. De agrarische sector zou ten diensten van de gehele mensheid moeten functioneren en niet gefundeerd moeten zijn op grotendeels het economisch gewin van sommige. Het geld speelt hier een te dominante rol en dat geeft schade.We denken hierbij aan de winsten die bedrijven kunnen halen in het licht van het klimaat, kan dat eigenlijk wel?

Handelen in voedsel kan rijk maken.

We weten van de QUOTE 100 dat met name boeren en de mensen uit  de voedsel keten de rijkste in onze samenleving zijn geworden. Ondanks de schade die de wijze van produceren, verwerken en distribueren aan het aardse klimaat en het leven op aarde aanricht. Als je dit in het licht zet dus weten dat onze voedsel keten een van de grootste veroorzaker is wat betreft klimaat probleem en opwarming van de aarde. Waar is dan de verantwoording van de politiek als het gaat om het op een juiste manier toepassen van GMO gewassen en GMO dieren in relatie met schaal en de te verwachte schade.

Als christen laten we het te veel over aan niet christenen die van GMO een punt maken in het openbaar debat.

We zien ook veel mensen van allerlei linkse socialistische groepen en organisaties als milieu defensie en de green peace zich enorm druk maken om toepassingen en de gevolgen van GMO. Maar moeten wij christenen dat terrein niet gaan betreden?  Wat kunnen we werkelijk verwachten van hen die op hele andere terreinen van het menselijk leven toch normen een waarden laten zien dat het leven, en een geschapen wereld met een korreltje zout neemt. We denken aan waarde die direct gevaar zijn voor het menselijk leven op zicht als manipulatie, afbreken en tegengaan van zwangerschappen, allerlei vrijdenk en doeners in de omgang met elkaar en vaak ook fervente voorstanders van gedogen van allerlei levensgevaarlijke genotmiddelen en zo zijn nog meer van dit soort zaken. Ook deze zijn toch zeer gevaarlijk voor het leven op aarde maar daar horen we ze niet over.  Word daarmee hun verzet tegen GMO niet zwak? Moeten wij als christenen dan toch het rentmeestersstokje overnemen in het publieke debat als het gaat over milieu en natuur om zo daadwerkelijk serieus mee te helpen de grenzen te vinden waar de mens wel en waar de mens niet mee kan helpen met de schepper? Want nu we hen in de onwetendheid die taak laten uitvoeren zien we toch wel hele grote ontsporing met als extreemste gevolg het opwarmen van de planeet en daaruit voort komend levensgevaar voor hele volken en het uitsterven van plant en diersoorten. Iets wat zeer onverantwoordelijk is om dat over te laten aan niet christelijke mensen , zij die niet direct contact hebben met de schepper van ons alle. Het is een te complexe ecologische systeem de aarde! Daar is echte kennis bij nodig want alles staat met elkaar in samenhang. Het kan wel zo zijn dat het geheel staat of valt omdat de juiste samenwerking met andere mechanismes op aarde verstoord is door het wegvallen van sommige uitgestorven soorten. Dus wat uitgestorven is zal niet weer keren en kan zelf zorgen dat een hele streng, in DNA te blijven in een ecosysteem kan doen wegvallen.

God heeft de oplossing

Wij christen moeten meer op de voorgrond treden omdatGod met ons is. Wij kunnen de schepping bewaken en beschermen . Dat kan in of via bijvoorbeeld de christelijke politiek maar ook vanuit de gehele samenleving waar we zeer actief zijn als christenen, onze betrokkenheid specifiek als christen zou veel sterker moeten worden. Vanuit onze wetenschappers, bestuurders,  boeren ,voedsel producenten, en handelaren tot aan ons christenen die met 2,5 miljard mensen op aarde ook die consumenten zijn. Als wij een eenheid zijn en die juiste keuzes maken hoe we met GMO omgaan, zowel om als handel mee te bedrijven of op ons bord te consumeren, dan zou de schade veel minder zijn tot zelfs nihil. We zouden bv een Christelijk GMO certificaat kunnen introduceren, wat dan aan kan tonen dat dit product geen schade heeft aangericht aan de schepping. Want daar gaat het ons christenen ook om, rentmeesterschap! Dan is GMO in handen van geld wolven minder mogelijk en brengt die groep dus minder schade aan onze planeet en al het leven erop.

Leave a Reply