Skip to main content

Grootschalige CO2-opvang en -opslag (CCS) wordt gepresenteerd als een veelbelovende technologie om klimaatverandering tegen te gaan. Echter, bij nader onderzoek en kritische analyse van de verschillende aspecten die hierboven zijn besproken, rijzen er belangrijke vraagstukken en zorgen die niet over het hoofd mogen worden gezien.

De natuurlijke koolstofcyclus is een complex evenwicht tussen verschillende processen die cruciaal zijn voor het functioneren van de aarde. Het verstoren van dit evenwicht door grootschalige verwijdering van CO2 zal gevolgen hebben voor ecologische processen en ecosystemen.

Het feit dat fossiele brandstoffen niet  alleen maar een energiebronnen zijn, maar dat ze een zeer belangrijke rol spelen in de koolstofcyclus van de aarde. Ze fungeren als waren als opslagplaatsen van koolstof die op natuurlijke wijze energie levert aan de aardse systemen en langzaam weer wordt vrijgegeven over geologische tijdschalen. Het ongecontroleerde gebruik  zoals wij nu doen van deze voorraden heeft al bijgedragen aan verstoringen in het klimaatsysteem en klimaatverandering. Met CCS zullen we weer ingrijpen in dit systeem en nog meer schade aanbrengen.

Het gevaar van het wegnemen van nuttige bouwstenen uit de biosfeer door de opslag van CO2 in diepe bodemlagen via CCS zal leiden tot verminderde beschikbaarheid van koolstofverbindingen die essentieel zijn voor bijvoorbeeld de groei en overleving van mensen, planten en dieren, met gevolgen voor voedselketens en de biodiversiteit.

Fossiele brandstoffen hebben een functie in de koolstofcyclus van de aarde, naast hun rol als “onze” energiebronnen. Het gebruik van deze brandstoffen zal de aarde snel uitgeput maken en zal leiden tot verstoringen in geologische en hydrologische processen.

De potentiële risico’s van CCS, zoals lekken en het vrijkomen van grote hoeveelheden CO2 op één plek is niet te overzien. Wat we nu zien is dat de economische drijfveren achter CCS kunnen leiden tot de belangen behartiging van industrieën met hun invloed uitoefenen op politieke besluitvorming. Waardoor de risico’s minder overwogen worden.

CCS is een verdienmodel voor uitvoerders die nu sterk en machtig zijn en economische belangen voor hen de implementatie ervan aan sturen. Dit kan leiden tot prioritering van CCS ten koste van andere duurzame alternatieven, en het verhullen van de negatieve gevolgen van fossiele brandstoffen. Ook zullen de ongelijke verdeling van kosten op het bord komen van de belasting betaler en de consumenten. De CCS toepassing zal ok gene stop meer zetten op nog meer gebruik van brandstoffen immers het kan zgn zonder gevaar nu doorgaan.

Al deze aspecten samen roepen bij Corazon grote kritische vragen op over de ware effectiviteit en duurzaamheid van grootschalige CCS als oplossing voor klimaatverandering. Het is van vitaal belang dat beslissingen over het toepassen van CCS worden genomen op basis van een diepgaand begrip van de koolstof cycly. Het is een complexe interacties tussen de natuur, het milieu waar economische belangen niet mogen meewegen omdat het gaat over de toekomst van onze planeet. Het vermijden van een te eenzijdige benaderingen via CCS als wondermiddel  en het niet meer prioriteit geven aan een holistische visie op duurzaamheid zijn van cruciaal belang om de uitdagingen die we voor ons hebben door klimaatverandering aan te kunnen gaan en de gezondheid van onze planeet te waarborgen.

Leave a Reply