Skip to main content

De voedselbonnen zijn er weer , nu wil Corazon niet negatief zijn over van alles en nog wat de overheid onderneemt zoals goede verspreiding van welvaart, maar hier lijkt het uitdelen van voedsel bonnen, bio voedsel bonnen wel te verstaan wel een heel klein pleistertje voor een grote etterende en zelfs levens gevaarlijke wond aan onze samenleving.

Als eerste biologisch voedsel stimuleren op vele wijze is een perfecte ontwikkeling in de landbouw . Het is goed voor de bodem en goed voor de gezondheid van mensen. Biologisch voedsel is eigenlijk het normale voedsel zoals het bedoeld is zonder allerlei kunst mesten en pesticiden. Dit Laatste is desastreus uitgepakt voor het bodem leven, het leven op de bodem en de gezondheid van mensen. Dus het stimuleren van biologische landbouw zoals nu de Eu voor gesteld heeft is een mooie stap voorwaarts.

25% van de totale agrarische productie in de EU moet tegen 2030 biologisch zijn.

Alle agrarische producten die de gehele Europese unie produceert biologisch laten zijn in 2030 is natuurlijk een heel mooi doel. We geloven dat het ook zal gaan lukken. Het belangrijkste middel wat de EU daarvoor in wil zetten is de verlaging van BTW op biologische producten. In Nederland werd er allang gepleit voor de brancheorganisatie van bio producenten, voor de afschaffing van btw op bio producten.

Het stoppen van het enorme verlies aan biodiversiteit als gevolg van de onnatuurlijke voedsel productie

De voedsel industrie is al niet populair in de EU. Het gaan voor de snelle winsten door supermarktketens, groothandels en  boeren schiet bij velen in het verkeerde keelgat. Het heeft hen on populair gemaakt. Dit komt omdat men methodes gebruikt die direct verantwoordelijk zijn voor de moord  en vernietiging van heel wat leven in en op de bodem. Ze hebben als ware het gehele landschap dominant veranderd en zelfs de samenleving. Puur om hun winst. Door het omschakelen naar biologische landbouw zullen pesticiden en kunstmesten taboe worden. Ook zal de boer, om betere controle te houden op zijn land en gewas,  ook weer het landschap met kleinere percelen gaan inrichten . Veel meer verschillende gewassen integreren in zijn bedrijf. Het zal minder land nodig hebben. Land wat dan beschikbaar zal komen voor natuur en nieuwe vormen van natuurlijk leven en wonen

Allemaal mooie vooruitzichten maar wat doet de Eu met de andere grote problemen die de voedsel keten heeft veroorzaakt zoals grotere armoede in steden.

De Eu wil niet zien wat de voedsel keten aan armoede heeft veroorzaakt. De steeds groeiende armoede in met name stedelijk gebied! Daar is de huidige voedsel keten direct verantwoordelijk voor. Veel mensen, vaak van buitenlandse afkomst zijn de afgelopen decennia naar Nederland gelokt om het lage loon werk te doen wat er is gecreëerd in de voedsel productie en verwerking. De leefbaarheid in steden is daardoor sterk achteruitgegaan. Nu wil de EU deze armoede bestrijden met voedsel bonnen op bio producten. Dus naast de voedsel banken , die al jaren wekelijks voor vele lange rijen ex arbeid migranten in armere wijken opgeleverd, krijgen de armere nu ook weer voedsel bonnen erbij . Dit toont toch echt van weinig betrokkenheid bij het bestrijden van armoede in steden en het gemis aan over inzicht in het ware tweede grote probleem die onze onze voedsel industrie veroorzaakt. De armoede aan de onderkant van de samenleving en onleefbaarheid in steden.

De huidige voedsel keten stimuleert een nog grotere armoede in steden 

Het is belangrijk dan wel noodzakelijk dat de biologische landbouw veel populairder wordt want het boerenleven en de voedsel keten heeft al een aardige deuk opgelopen,  biodiversiteit wat achteruit holt,  uitstoot van broeikasgassen (vooral veeteelt) , ernstige ziekte bij mensen door pesticiden. maar net zo belangrijk is dat ze naast beter omgaan met de aarde ook beter omgaat met het veroorzaken van het verlies van echte kansen op bovenmodaal inkomen en redelijk goed welvarend leven in Nederland. De huidige voedsel keten heeft massaal de klein handelaren als boeren, groenteboeren en detailhandelaren in de steden en dorpen voor haar rekening genomen. Dat opgeteld bij elkaar dus de veel te grote arbeid migratie, de lage loon die ze willen betalen en bijna geen concurrentie meer van kleinhandelaren door schaalvergroting heeft een enorme boost gegeven aan de armoede in Nederlandse steden.

Extra werk in bio logische productie niet via immigratie! Maar maak (bio)werk beschikbaar voor lokale armere mensen in steden die nu geen  uitzicht meer hebben en geen dubbeltje te maken hebben.

Meer arbeid immigratie naar Nederland halen is de planning voor 2030. De sector zet daar op in en de regering help hen daarbij. Namelijk gaan ze hand in hand samen(ook de woning en bouw sector) voor maar liefst nog 1 miljoen mensen die komende 10 jaar naar Nederland worden gelokt  met onze zgn rijke samenleving. We weten nu al dat veel van die mensen er af gaan vallen in de race voor het structurele inkomen. Daarmee levert het Nederland alleen maar meer armoede op, een kleinere midden klasse en nog grotere lagere klasse dat alleen maar om een kleine stikkend rijkere klasse boven aan onze samenleving ladder ten diensten te staan. Zoals We het de laatste 40 jaar al gezien hebben.

Echte armoede bestrijden benodigd visie

Echt de armoede willen bestrijden zou betekenen dat de bestuurders visie moeten hebben en ook ballen om bijvoorbeeld de jaarlijkse exodus van arbeid migranten te stoppen. Dat werk wat nu zeer goedkoop gedaan word in de multi miljarden voedsel industrie moet stoppen en moet door eerlijke verdeling van de omzetten direct gaan naar lokale werknemers. Dat werk kan door eerlijkere verdeling van de omzetten terecht komen bij de stedelingen die nu onder aan de samenleving leven als sommige maar willen. Goede betaalde arbeid , dus geen minimum loon, maar modale inkomen koppelen aan die productie van ons (bio) voedsel is de enigste oplossing . De kansen van verduurzaming benutten voor iedereen en niet alleen voor de rijkere.

Met dit artikel en onderwerp legt Corazon de vinger op de meest zere plek in onze samenleving de relatie met klimaat verandering, voedselindustrie , miljarden business ,  multi culturele samenleving , creëren van onnodige armoede in steden, woningnood, onvrede en criminaliteit in overvolle steden.

Leave a Reply