Skip to main content

Corazon houdt zich in breedste zin bezig met al de verschillende aspecten van klimaat verandering. Zo hebben wij bijvoorbeeld projecten waar we actief meewerken met het voedsel zeker maken en houden van mensen. Klimaat verandering betekend ook dat de voedsel zekerheid in geding kan en zal komen, waardoor mensen levens gevaar lopen. Dit bijvoorbeeld door de voorspelde extreme weersomstandigheden door klimaat verandering. De gevolgen zijn onder ander honger en misoogsten.

Klimaatadaptatie in relatie tot voedselzekerheid maakt dat mensen maatregelen moeten gaan nemen om de landbouw- en voedselsystemen aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Corazon help daarbij. Aangezien klimaatverandering de landbouw beïnvloedt door veranderingen in neerslagpatronen, temperatuur, waterbeschikbaarheid en de frequentie van extreme weersomstandigheden, is het zeer belangrijk om mensen te helpen bij het optuigen van veerkrachtige voedsel systemen  om hun voedselzekerheid te waarborgen.

Hier zijn enkele aspecten van klimaatadaptatie in relatie tot voedselzekerheid welke Corazon nastreeft:

1.Het diversifiëren van gewassen, dat kan de veerkracht van landbouwsystemen vergroten. Door verschillende gewassen te telen, kunnen boeren beter omgaan met variaties in neerslag en temperatuur. Dit omvat het bevorderen van de teelt van droogtetolerante gewassen, het gebruik van gewasrotatie en het introduceren van nieuwe gewasvariëteiten die beter bestand zijn tegen veranderende klimaatomstandigheden.

Efficiënt waterbeheer en de ontwikkeling van eenvoudige duurzame irrigatiesystemen. Dit is essentieel om de voedsel zekerheid en landbouwproductie te waarborgen, vooral in gebieden waar de watervoorraden beperkt zijn is dit meer dan noodzakelijk. Het aanpassen van irrigatieschema’s aan veranderende neerslagpatronen en het gebruik van moderne technieken zoals druppelirrigatie kunnen helpen om waterbronnen efficiënter te benutten.

Corazon bevorderd duurzame landbouwpraktijken, zoals conservatieve landbouwmethoden en agro forestry. Dat kan de bodemvruchtbaarheid verbeteren, de waterretentie vergroten en de erosie verminderen. Deze praktijken helpen landbouwsystemen beter bestand te maken tegen droogte, overstromingen en andere extreme weersomstandigheden.

Het opzetten van vroegtijdige waarschuwingssystemen voor extreme weersomstandigheden kan helpen dat mensen zich beter voor kunnen te bereiden op naderend gevaar, zoals stormen, droogtes of zware regenval. Dit stelt hen in staat om tijdig maatregelen te nemen om hun gewassen en vee te beschermen.

Het versterken van plattelandsgemeenschappen en het ondersteunen van boeren met kennis, training en toegang tot financiële middelen kan hen helpen om zich aan te passen aan klimaatverandering.

Het opwarmen van de aarde staat bij Corazon ook wel bekend als klimaatverandering of de opwarming van de aarde. Het heeft talrijke gevolgen voor het milieu, samenleving en het ecosysteem. Weet u dat ;

 1. De gemiddelde temperatuur op aarde, de afgelopen eeuw gestegen is en blijft stijgen als gevolg van de toegenomen concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer? Dit heeft directe gevolgen voor het klimaatpatroon, met extremere hittegolven, langdurige droogtes en hevige regenval.
 2. Dat door het smelten van gletsjers en ijskappen, evenals de uitzetting van het verwarmde zeewater de zeespiegel wereldwijd stijgt? Dit kan leiden tot overstromingen in kustgebieden, erosie van kustlijnen en het verlies van waardevol kustecosysteem.
 3. Dat klimaatverandering invloed heeft op neerslagpatronen, waardoor sommige gebieden natter worden en andere juist droger. Dit kan leiden tot watertekorten, verslechtering van de landbouwproductie, toenemende woestijnvorming en het risico op bosbranden.
 4. Dat klimaatverandering de biodiversiteit bedreigt doordat het de natuurlijke leefgebieden van planten en dieren verstoort. Sommige soorten hebben moeite om zich aan te passen aan snel veranderende omgevingsomstandigheden, waardoor ze in het ergste geval kunnen uitsterven. Verlies van biodiversiteit heeft gevolgen voor ecosystemen, voedselketens en de menselijke samenleving, omdat we afhankelijk zijn van de natuurlijke hulpbronnen en diensten die deze ecosystemen leveren.
 5. De opwarming van de aarde ook gevolgen heeft voor uw en mijn gezondheid. Hitte gerelateerde ziekten en sterfgevallen nemen toe door langdurige hittegolven. Veranderingen in neerslagpatronen kunnen leiden tot de verspreiding van door water overgedragen ziekten en de toename van allergieën en astma door veranderende bloeiperioden van planten.
 6. Klimaatverandering heeft ook aanzienlijke economische gevolgen. Landbouw- en visserijgemeenschappen kunnen worden getroffen door dalende opbrengsten en verlies van levensonderhoud. Schade door extreme weersomstandigheden kan leiden tot economische verliezen en de behoefte aan dure infrastructuur- en herstelmaatregelen.

Wat weten we tot nu toe over het klimaat: Klimaat in de algemene zin betekend het gemiddelde weerpatronen over een lange termijn en dat in een bepaald gebied.

 1.  Wetenschappers zijn het erover eens dat de aarde opwarmt als gevolg van menselijke activiteiten, met name de uitstoot van broeikasgassen zoals kooldioxide (CO2) en methaan. Dit fenomeen staat bekend als klimaatverandering of globale , mondiale opwarming.
 2. Het broeikaseffect is het natuurlijke proces waarbij bepaalde gassen in de atmosfeer warmte vasthouden en de temperatuur op aarde reguleren. Door de uitstoot van broeikasgassen neemt het broeikaseffect toe, waardoor de aarde opwarmt.
 3. Klimaatverandering heeft wereldwijd verschillende gevolgen, waaronder stijgende temperaturen, smeltende ijskappen en gletsjers, zeespiegelstijging, extreme weersomstandigheden (zoals zwaardere regenval, droogte en stormen), veranderingen in ecosystemen en bedreigingen voor de biodiversiteit.
 4. Om de gevolgen van klimaatverandering te beperken, is het belangrijk om zowel mitigatiemaatregelen als adaptiemaatregelen te nemen. Mitigatie omvat het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen door over te schakelen naar schone energiebronnen, energie-efficiëntie te bevorderen en ontbossing tegen te gaan. Adaptatie omvat het aanpassen van samenlevingen en ecosystemen aan de veranderende klimaatomstandigheden.
 5. Om wereldwijde samenwerking te bevorderen bij de aanpak van klimaatverandering, is het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties (UNFCCC) opgesteld. Het bekendste akkoord dat hieruit voortkwam, is het Akkoord van Parijs, waarin landen hebben afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius boven het pre-industriële niveau.

Leave a Reply