Skip to main content

Vlees en zuivel industrie zijn in totaal de meest vervuilende industrieën die de opwarming van de aarde veroorzaken. Ongemerkt heeft deze industrie zo,n impact op het klimaat dat we kunnen zeggen dat het vee de grootste negatieve bijdrage levert aan globaal warming. Zelfs meer dan wereldwijd vervoer, de totale energie opwekking  van heel de wereld en meer dan de rest van de globale industrie op aarde.

Uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie is gebleken dat de intensieve veehouderij op nummer 1 staat als het gaat om de oorzaken van de opwarming van de aarde.

18% van de broeikasgassenuitstoot komt voor rekening van deze sector.

Allereerst veevoer: honderden miljoenen hectares zijn er nodig voor de verbouw van veevoer. Gehele ecologische systemen zijn er voor vernietigd door de toepassing van verkeerde landbouw methodes. Regenwouden, bossen, natuur gebieden, agroforestry regio’s met veel meer bio diversiteit zijn verloren gegaan. Land en bodem worden vernietigd om de mono cultuur teelten, veelal vee voer. Enorme hoeveelheden gif is er al gebruik om door en verderf te zaaien onder dieren, mechanismes en gewassen. Met als gevolg bodem en grondwater verontreinigd en heel veel kunstmest om de schade te compenseren. Dat de grond in veel gebieden op aarde gewoon in de basis dood is en voedingstof loos. De agrarische sector is een grote bedreiging geworden van veel dier en planten soorten geworden op aarde.

Wat betreft de veeboer, de koeien stoten bij de vertering methaangas uit. Eén koe stoot evenveel broeikasgas uit in zijn hele koeienleven in boeren, scheten en mest als 1 auto die 70.000 kilometer rijdt! Daarbij komt nog de grote hoeveelheid energie van het landbouwen, het transport van het voedsel, vee, vlees, zuivel en de koeling c.q. verwarming ervan. Er gaat bij de productie van vlees enorm veel voeding verloren. Voor één kg vlees is zeven kg graan (mais of soja) nodig. 400 miljoen hectare landbouwgrond is er nodig voor de verbouw van veevoer. Met een hoeveelheid aan voedingswaarde voor de mens dat vergelijkbaar is met 25 miljoen hectare landbouw grond vol met plantaardig voedsel.

Daarnaast ondervinden dieren enorm veel stress van de intensievere veehouderij, doordat ze zo dicht op elkaar zitten. Door het gebruik van antibiotica lopen zowel mens als dier grote gezondheidsrisico’s met al de bacteriën en ziekte verwekkers die in de intensievere veehouderij zitten. Aan de dieren wordt gesleuteld om bijvoorbeeld de melkproductie van koeien te verhogen. Eén koe gaf in 1960 ongeveer 4000 liter melk per jaar, in 1980 was dat al 6000 liter!

Wanneer heel Nederland één dag geen vlees zal eten worden alle klimaatdoelstellingen in een keer gehaald. 2 keer per week geen vlees en we liggen voor op doelstellingen van 2020. Als klimaat doelstelling bedoelen we die de Nederlandse regering heeft gesteld voor 2020!

Een van de oplossingen is de boer circulair maken. Natuurlijke kringlopen naboosten

Voor de veeboer zijn er in de afgelopen jaren ,in verband met klimaat verbetering en het tegen gaan van de opwarming van de aarde, legio aan technieken en methodes ontwikkeld die elke boerderij tot een duurzame boerderij zouden kunnen maken. We zien ze helaas nog niet structureel worden uitgerold en toegepast!

We adviseren iedere veeboer daar dan ook niet mee te wachten en zo snel mogelijk mee te beginnen. Dat kan bijvoorbeeld met de dieren bij te voeden door gebruik te gaan maken van een indoor veevoer kweekmethode. Veevoer kweken in gecontroleerde omgeving zoals in speciale kweek units bied een directe oplossing voor het extreem uitzonderlijk land gebruik voor de mono cultuur teelt als op land gekweekt veevoer. De nieuwe veevoer kweek methode is indoor kweek naast de koeienloods in een speciale unit/loods.

Deze kweekmethode levert voor het vee dagelijks hoogwaardig vers veevoer op. Rijk aan allerlei voedingstoffen waardoor de kwaliteit van de eind product toeneemt en de levenskwaliteit van de dieren. Daarnaast bespaart de veeboer veel geld uit op inkoop van veevoer, aan manuren, aan materieel, aan onderhoud en slijtage, rentekosten, pesticiden, mest en heel heel heel heel heel veel land. Wat de ware zegen is van circulaire veeboer omdat de samenleving land nodig heeft voor natuurlijke co2 opslag in gewas.

De kweek methode is simpel en bestaat uit een teelt van 6 a 7 dagen. De eerste dag weekt de boer 24 uur lang een mix van zaden van granen in schoon water. De tweede tot de zesde dag staan ze in bakken in een compacte gesloten ruimte. Waar onder constante temperatuur en een hoge luchtvochtigheid de zaden kunnen uitgroeien tot bruikbare kant en klare dagelijkse vers veevoer matten. 365 dagen hoogwaardig veevoer in eigen beheer gekweekt.

Dit voedsel kan geheel uitgebalanceerd worden met verschillende gewassen en als dieet gegeven aan de beesten. Het is voor elk stuk vee dagelijks goed en gezond voer, van koe, paard tot varken tot geit en schaap en zelfs kalkoenen, konijnen en kippen smullen ervan. Alleen voor het voer van de herkauwer behoeft er stro toegevoegd te worden i.v.m. de vraag van een koe een zeer vezelrijk gewas te eten omdat dat dier een herkauwer is.

De voedingswaarde is getest en bewezen dagelijks vers veevoer te zijn van hoge kwaliteit, veel hoger te zijn dan gewoon ingekuild veevoer.

Dat betekend als de boer deze nieuwe methode van veevoer kweek zal in zetten bij de dagelijkse bedrijfsvoering op zijn boerderij men heel veel van het land vrijmaakt. Land wat men eerst gebruik heeft voor veevoer kan nu voor andere doeleinde ingezet worden. Bijvoorbeeld arbeids intensieve teelt om als agrarische sector werk te creëren voor de mensen in omringende dorpen en steden. Of vrijgekomen land in te zetten om meer diversiteit aan voedselgewassen te realiseren. Meerjarige fruit bomen en struiken, agroforestry concepten, energie gewassen, perma-cultuur, waterberging, landgoederen met landelijk wonen tegen verstedelijking en nieuwe economische vormen van natuurvorming en beheer.

Daarmee help de nieuwe veeboer een klimaat verandering te realiseren via het veranderen van het agrarische landshap. Waar bodem en landschap herstel centraal komen staan maar ook een herstel van de natuurlijke leef en werk omgeving voor de mensen.

Mest blijkt ineens goud waard te zijn voor de boer die vee in veestallen houd. Deze heeft ook jaarlijks een grote hoeveelheid mest onder de stallen. Deze mest is van een extra last een waardevolle grondstof aan het worden omdat er allerlei bruikbare stoffen uit gehaald kan worden.

De boer gebruikt natuurlijk al vanouds de mest als voedingstof voor de gewassen. Maar tegenwoordig gebruiken we eerst de mest om er biogas mee te produceren en na de vergisting stoffen als Natrium, Fosfor, Kalium er uit te halen. Deze kunnen we tot mestkorrel maken zodat deze een goede kunstmest vervangende meststof is. De overgebleven residuen hebben als brandstof pellet of als bodem verbeteraar nog een goede functie.

Alles bij elkaar opgeteld is mest verwerken tot bruikbare stoffen een goede extra omzet voor de veeboer. In de nieuwe circulaire boerderij is mest een belangrijke grondstof en mest verwerking een logische stap in de keten en kringloop van de veeboer.

De circulaire boerderij is dan rond van veevoer, vlees en zuivel van mest naar biogas om als aan het einde van de keten als mestkorrel en pellet te eindigen op het veld of in de tuin bij mensen. De veeboer is een producent van hoogwaardige eindproducten als vers voedsel, groene energie en groene energie grondstoffen, kunstmest vervangende mestkorrels en bodem verbeteraar cq. brandstof pellet.

Daarnaast kan elke vee boer energie leveren via windmolens, zonne-energie en biogas WKK.

Leave a Reply