Skip to main content

Stichting Corazon wil met de christenen kort door de staat van het klimaat lopen, nu we net begonnen zijn met 2021. We doen dit parallel aan de verenigde naties die gestart is met een week van allerlei bijeenkomsten rond het milieu en klimaat. De VN wil regeringen duidelijk maken dat ze vrede moeten sluiten met de natuur. Corazon vond dit een mooie statement en neem die stelling graag over van onze christelijke secretaris generale António Guterres omdat het ook van toepassing is op ons christenen. Juist wij moeten , nu we onlangs vrede met God gesloten hebben ook vrede sluiten met Zijn schepping.

Wat is eigenlijk vrede sluiten ? Vrede sluiten is elkaar weer respecteren , vrede sluiten is het maken van een belofte beter met elkaar om te zullen gaan. Als Christenen zouden we soms eens achterom kijken en moeten concluderen dat we zeer slecht omgaan met de Aarde, met Gods schepping. Het klimaat is daar een bewijs van. Christenen zijn wereldwijd gezien de meest welvarende onder de mensen. Dus hebben we (on)dankbaar groot (mis)gebruik weten te maken van de aarde en de aardse hulpbronnen. In plaats dat we haar beschermen en zo bewijzen dat we haar lief hebben zoals we haar schepper lief hebben. Nee christenen zijn nu eigenlijk in oorlog met de Aarde en Gods schepping.

Christenen ,doelgroep van Corazon, zijn juist die groep mensen waarmee we met zekerheid de aarde kunnen behoeden van rampspoed.

Christenen moeten daarvoor, naast vrede met God, ook vrede sluiten met Gods schepping. Want veel christenen lijken te geloven dat de Aarde zal vergaan, terwijl de kans groter is dat ze net als wij een nieuwe schepping zal worden. Daarnaast is de Aarde het erfdeel van de rechtvaardigen. We leven nu te veel alsof we blijven geloven in haar vernietiging waardoor we als christenen blijven toestaan dat ze haar zal blijven misbruiken. Vergeet niet dat de Aarde door de rechtvaardigen beërft zullen worden ende kans is heel groot dat dit wel een Aarde is die heel duurzaam zal zijn.

Christenen hebben de taak de Aarde te beschermen

Christenen hebben taak om de Aarde te beschermen en te onderhouden. Het is Gods creatie en we moeten niet denken dat we zonder haar te onderhouden en haar te beschermen tegen welk kwaad dan ook uit de samenleving we dan als christenen zelf nog daarin welvarend kunnen blijven. Want als we dat  geloven dan leven we in een leugen ook wij worden geraakt door natuur geweld en virussen. De boze kant wil haar vernietigen, buit haar uit en misbruik haar ten goede van zichzelf. Zonder zich te bekommeren om haar situatie of elk leven op haar.

Zonder vrede met de Aarde, Gods schepping is er geen harmonie mogelijk op Aarde 

Zonder de hulp van Gods schepping zullen christenen die in oorlog leven met de schepping, de aarde en alles wat erop leeft hier nooit in echte harmonie kunnen leven. De harmonie met de schepper betekend ook dat we in vrede moeten gaan leven met Zijn schepping , de Aarde en wat er op leeft. Dan kan ze ook veilig, goed en gezond voor ons zorgen. Als wij als christenen net als de wereld ook tegen die natuur blijven strijden, er tegen in blijven gaan in plaats van erin en ermee samen te werken zullen wij als christenen niet voorspoedig op Aarde kunnen leven of zelfs kunnen overleven. Er zal dan altijd hoe dan ook een onnodige tol door ons betaald moeten worden voor het meedoen aan de slechte daden, de misdragingen, de misdaden tegen de schepping. Dat niet anders dan oorlog daden zijn. De schepping kan ons dan niet beschermen zoals het zou kunnen. Dit omdat we als christenen mee doen in de oorlog van het kwaad tegen Gods schepping.

We vervuilen de Aarde terwijl we eigenlijk er voor kunnen zorgen dat ook zij beter word.

Omdat wij een belangrijk onderdeel zijn geworden in de samenleving in het geheel kunnen we zorg dragen dat er daadwerkelijk wat gaat veranderen met de schepping .  Dat komt omdat wij christenen een belangrijk onderdeel zijn geworden van de aardse samenleving. Maar helaas hebben we door de eeuwen heen laten zien dat we gelijkvormig aan de wereld zijn gebleven en zo een vorm van zelfmoord plegen  tegen de schepping. Als we haar mee vernietigen zijn we ook met haar vernietigd. Deze oorlog is al geresulteerd in vele problemen maar laten we de 3 grootste milieuproblemen op een rij zetten;

A klimaat verstoring

B biodiversiteit verlies

C verontreiniging van de aarde en de natuur.

Christenen doen gewoon mee met overconsumptie en overproductie

Als we alles overziende komt het eigenlijk neer dat we als christenen heel actief deelnemen aan die vormen van economie dat heeft geleid  tot de schade door overconsumptie en overproductie. We hebben het toegelaten omdat wij  vaak aan de basis en het bestuur ervan hebben gestaan. Deze economieën drijven op de basis van alleen haast het financieel gewin in plaats van alleen op noodzaak en nut. Dat heeft dus  desastreus uitgepakt met enorme gevolgen voor de schepping.  Wij christenen moeten ons daarom weer gaan bekeren en des te meer gaan herbezinnen om onze gedachten te resetten. Hoe denken we eigenlijk over de schepping na, als vijand? Maar hoe kan dat toch als je met God verzoend bent waarom dan niet met Zijn schepping? Omdat je niet verzoend heb met de schepping en dat zien we omdat we toe laten dat de aarde extreem geëxploiteerd word. En vaak zijn we er gewoon onderdeel van, nemen we het niet op voor haar we vernietigen haar.

De Aarde en het leven ons toevertrouwd loopt een te grote schade op

De aarde ondervind nu veel te veel schade ondanks onze taak en daardoor lopen ook de vele levende wezens op Aarde schade op. Er is grote schade aan land, zee en aan de atmosfeer. Wij christenen doen er gewoon aan mee en laten toe dat de mensheid de natuur sterk vervuild en uitbuit. Want vergeet niet dat wij van betekenis zijn omdat wij op aarde vertegenwoordigd zijn met meer dan twee miljard mensen. Wij christenen zitten ook vaak diep geworteld in de samenleving op meest belangrijke functies in alle niveaus van de regeringen, overheden, bedrijven, organisaties, een andere belangrijke organen in onze samenleving.

De christen is koning en koningin

Christenen zijn zowel koningen als koningen, presidenten, ministers, ambtenaren, managers ,directeuren, aandeelhouders, en ga zo maar door. Daarmee kan je toch heel veel veranderen op Aarde als je maar wilt. Maar waarom gebeurd dat dan niet ? Omdat de christen dus in oorlog leeft met de schepping terwijl ook hiermee vrede mogelijk is zoals met de schepper ervan. Daarom weer op nieuw bekeren om het klimaat op orde te brengen.  Als christenen is het nu wel heel veel overlaten aan de wereldse in de regeringen en dat is een slechte keuze omdat het ons allen hard zal treffen. De schepping en de schepper zal ons als vijanden zien terwijl we bond genoten behoren te zijn we elkaars vijanden geworden. We zijn gelijkvormig aan de wereld geworden door oorlog te voeren met de schepping.

We hebben nooit echt vrede gesloten met Gods schepping

Het word ook steeds moeilijker om vrede te sluiten omdat we nu in dit deel van de wereld te maken hebben met regeringen die steeds vaker op eigen houtje, naar eigen werelds begeren en eigen wereldkunde functioneert. We kunnen daarvan geen veranderingen verwachten en we hebben er geen invloed op. De regeringen van tegenwoordig zijn dan ook sterk vertegenwoordig door niet christelijke partijen.  We zien dan ook dat die steeds wereldse regeringen, ondanks de wetenschap, steeds meer besteden aan vervuilende technieken en technologieën dan aan hernieuwbare en duurzame technieken. We praten dan over subsidies aan fossiele brandstoffen een andere vervuilende grondstoffen die slecht zijn voor het milieu en voor het klimaat.

Christenen zitten op koers van 3 graden opwarming van de Aarde

Dat alleen al tegen gaan is een hele klus hier in Europa waar het christendom grip verlies over de samenleving en over de economie. Een economie die sneller groeit dan ooit. De vervuiling is al enorm als voorbeeld de economie van nu is 5 keer groter dan 10 jaar geleden zo snel gaat het, ook met de uitstoot van CO2. We zitten in een samenleving die op weg is naar een klimaat , die de afgelopen decennia al met 1,3 graden op is gewarmd, maar waar wetenschappers verwachten dat tegen het einde van deze eeuw we op 3 graden plus uitkomen. Dit terwijl de afspraak was 1,5 graden tot max 2.0 graden tegen 2100. De gevolgen zijn nu al niet te overzien en regeringen lijken het niet te halen.

Wat zaken op een rij

Laten we een aantal zaken opsommen!

-We zitten op een level van 3 graden opwarming ipv 1,5 graden tegen einden van deze eeuw.

-1 miljoen van de 8 miljoen geregistreerde planten en dierensoorten staan op dit moment op het punt van uitsterven.

-6,5 miljoen mensenkinderen sterven een prematuren dood door luchtverontreiniging

– 1,8 miljoen kinderen sterven jaarlijks door verontreinigd water

-Op Aarde zijn er nu 1,3 miljard mensen arm

-700 miljoen mensen lijden structureel honger

Tijd voor bekering

Met Corazon willen nu Covid ten einde loopt samen met al de christen de draad weer oppakken wat betreft het meehelpen aan een duurzame toekomst te bouwen. Covid is bijna onder controle en dus zullen onze regeringen zich weer willen gaan inzetten om alle doelen die gesteld zijn uit te gaan voeren. Wij christenen zijn daarin onmisbaar . Laten we dus beginnen als individu om grote stappen te zetten in eigen omgeving. Dat betekend in ons eigen gezin en in ons eigen huishouden!

Huishouden duurzaam maken

Huishoudens dragen enorm bij aan het klimaat probleem. Dit omdat daar juist vaak veel dingen samenvallen. Onze energie keuze, transport, voedsel, huisraad, woning en kleding. Dit kunnen wij in snel tempo allemaal duurzaam maken. Dit is in het teken van vrede met de schepping ieder zijn verplichting. Om kosten te drukken kan Stichting Corazon u daarbij helpen . Want verduurzamen kan duur uitpakken maar dat hoeft niet, want samen inkopen betekend bij Corazon dat het duurzaam samenleven niet duurder maar goedkoper zal worden.

Christenen kunnen collectief inkopen via Corazon

Uw gehele huishouden duurzaam maken? Daarbij kan Corazon u helpen. We doen dat vanuit ons christelijk hart, ons allen Corazon. Doe mee als christenen vanuit de liefde voor God , de Aarde , jezelf en je naaste en heel de schepping. Alle christenen kunnen daarom mee doen aan de acties van Corazon. Samen slimmer dan de wereld in eenheid leven, werken en nu ook samen in eenheid inkopen. Kijk op de website www.corazon.nu welke acties er lopen. Bijvoerbeeld onze nieuwe groene daken actie is er zo een top actie. U koopt in deze actie voor heel weinig geld een heel mooi groen dak!

Leave a Reply