Skip to main content

Bio boeren klagen steen en been. De druk die op de samenleving staat met al de door hoge lasten werkt ook door naar de keuze voor goedkopere en ongezondere producten. De mensen lopen voorbij de biologische producten en laten die liggen om de hoger prijs. Ook geven al die boeren acties rond de stikstof kracht en ruimte aan die bedrijven die juist veel voordeel hebben alles bij het oude te laten. Daarnaast is het voor bedrijven ook niet echt stimulerend om toestemming te kopen en te krijgen om BIO in de naamvoering te mogen gebruiken en uit te dragen. Daarvoor zijn allerlei regel en wetten opgesteld. De uitvoering ervan is moeilijk en peperduur.

De regelgeving voor het certificeren van biologische producten zorgt namelijk voor aanzienlijke uitdagingen en kosten voor winkeliers. Skal, de instantie belast met controle, handhaaft strenge normen die moeilijk na te leven zijn voor veel winkeliers. Deze strikte naleving leidt tot hoge kosten en administratieve lasten wat vooral voor kleinere bedrijven boven de 50 000 euro omzet problemen geeft. Het Vakcentrum heeft herhaaldelijk bij het ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Voedselveiligheid aangedrongen op herziening van de regels, maar tot op heden zijn er te weinig veranderingen doorgevoerd. Alleen bedrijven die minder dan 50000 euro omzetten krijgen reductie van kosten. Dan moeten ze wel geheel biologisch zijn en mogen geen combinatie van producten verkopen of telen.

Ook minder administratieve rompslomp

De Adviescommissie Toetsing Regeldruk (ATR) heeft het probleem onderzocht en aanbevelingen gedaan om de lasten voor winkeliers te verlichten. Ze stellen voor om de controlefrequentie te verminderen, vrijstellingen te verlenen en de bewijslast te vereenvoudigen. Dit zou het voor winkeliers gemakkelijker maken om aan de regels te voldoen en de verkoop van biologische producten te bevorderen.

Het Vakcentrum is verheugd met de aanbevelingen van de ATR en dringt aan op snelle actie van het ministerie. Er moet ook op Europees niveau worden samengewerkt om de regeldruk te verminderen en de situatie te verbeteren. Het Vakcentrum staat open voor samenwerking met andere Europese belanghebbenden om vergelijkbare problemen aan te pakken.

Kortom het lijkt erop dat in de strijd tegen het abnormaal hoge percentage ongezonde voedsel en ongezonde landbouw de regelgeving omtrent biologische certificering drastisch word herzien om zo de productie van gezonder voedsel te stimuleren. On der ander de lasten voor winkeliers worden dan verlichten om de verkoop van biologische producten te stimuleren. Corazon zet zich mede in voor deze ontwikkeling.

Leave a Reply