Skip to main content

In het Bijbelse leven van de christelijke mens zien we eigenlijk twee prominente wegen uitgestippeld: A, een brede weg van snel allerlei begeertes bevredigen, de weg de duivel en de demonen en B de weg van geluk vinden in relaties en goede daden, de weg van Jezus en de engelen ,de christelijke weg. We kunnen bewijzen dat deze twee wegen daadwerkelijk bestaan en dat inderdaad de ene tot ellende lijd en de andere tot heelheid en gelukkig leven.

Twee wegen met elk hun eigen aantrekkingskracht, levenswandel en gevolgen. Ze vertegenwoordigen fundamenteel twee verschillende manieren van leven waarvan de een ongeluk en ziekte brengt zoals in de bijbel beschreven en een geluk en gezondheid.

Het hedonistische, wereldse pad wordt gekenmerkt door het constant nastreven van direct genot en plezier. Deze worden vaak aangeboden via leugens en verlokkingen. Ze zetten mensen aan tot een  koopgedrag door middel van slimme marketing, zetten aan tot een gokje wagen of werken via het regelmatig gebruik laten maken van stimulerende stoffen zoals suiker, alcohol, medicijnen, drugs etc, welke de mens kortstondig plezier geeft maar telkens een belonend of bevredigingen gevoel geeft wat kortstondig is ene weer wegebt. We zien dat bij gokken , seksuele escapades, en andere verslavingen. Op het eerste gezicht lijkt dit pad een snelweg naar plezier zonder gevolg , naar geluk, telkens dan wel kortstondig en dat vraag natuurlijk wel weer naar meer. Zo worden mensen sluw en slim binnen gelokt in de wereld van verslaafd zijn. Goed beschouwd is het altijd een vorm van genot zoeken wat bij te veel gebruik of extreem gebruik altijd leid tot verslaving met desastreuze gevolgen. Het blijk altijd een weg te zijn  wat ons mensen leid naar ziekte , ellende en lijden.

Het christelijke weg is werkelijk precies het tegen over gestelde

In contrast hiermee wijst God ons Jezus als weg aan om als mens te wandelen. En juist dit christelijke pad brengt ons juist naar een staat van geluk. Het is een back to basic maar intensere manier van geniten van het leven. Het is een weg dat doordrenkt is met de leringen van Jezus Christus over hoe je het best tot je recht komt, gelukkig kan worden. Het is de weg van een overgave aan de liefde, de harmonie en de dienstbaarheid aan de medemens en samenleving. Dit geeft een hoger doel aan door de diepgaande connecties. relaties met de  Schepper, de medemensen en de schepping. En de wetenschappelijke bewijzen liegen er niet om dat juist die ene weg het is dat langdurig mensen het geluk en gezondheid brengt. De Bijbel beschrijft dan ook dat de christelijke weg het idee dat kortstondig genot en plezier afwijst omdat het je geluk , dat hoger pad zal doen vervagen en je als mens en samenleving brengt tot een innerlijke leegte. Jezus spoort ons aan alleen maar een verheven vorm van leven te leven welke geluk voortbrengt en welzijn en alleen maar voortkomt uit het geven, delen en dienen van anderen! Wonderlijk toch dat alleen goed doen kan ons mensen echt gelukkig zal stemmen al het andere kan dat niet. God laat ook zien dat de weg van de wereld, die van de duivels ons zal verleiden tot juist alleen maar te leven om de consumptie, de koopdrang en het gebruiken en misbruiken van. Dit met desastreuze gevolgen voor ons innerlijk onze lichamen, onze relaties en onze leefomgeving.

Bewijzen liggen in de aanmaak van dopemine en serotonine en de gevolgen daarvan

Een opvallend bewijs tussen deze twee paden is dat de wijze voldoening vinden in wat ze ons mensen te beiden hebben. De wereldse , hedonistische weg put uit het vrijkomen van een stof genaamd dopamine, een neurotransmitter die genot en beloningsgevoel stimuleert in de hersenen. Bij herhaaldelijk gebruik van die opwinding  en genot zullen de neuronen in de hersenen steeds minder reageren op dopamine, wat leidt tot een verhoogde tolerantie en de noodzaak van steeds grotere doses om dezelfde euforie te bereiken. Dit patroon leid in veel gevallen uiteindelijk tot verslaving en degradatie van de algehele levenskwaliteit door de dood van de neuronen met depressie als gevolg!

De christelijke weg en levenswandel met die specifieke christelijke gewoonten stimuleren de vrijlating van serotonine in de hersenen, een neurotransmitter dat neuronen in de hersenen zo stimuleert dat mensen gevoelens van kalmte, welbevinden en stabiliteit ervaren, en dat langdurig. De daden van liefde, mededogen en naastenliefde die Jezus predikte, activeren dus juist de neurale paden in onze brein die bijdragen aan een kalme en duurzame innerlijke vrede. Dat is dus tegen over gesteld aan de tijdelijke rush van dopamine. Serotonine geeft een langdurige en blijvende gemoedsrust die alleen gedijt in samenwerking met anderen. Je medemens en met d ede schepper. De mens is daardoor zielsgelukkig en staat dus harmonieus en liefde vol in het leven.

Waar de duivel liegt liegt God juist niet. Want Jezus is de enigste weg naar de liefde

Deze tweeledige, enigszins wetenschappelijke benadering van deze twee levensstijlen benadrukt de enorme waarde van het christendom voor de mens omdat het geluk en gezondheid brengt en de enorme waardeloosheid voor de mens in het duivels genot zoeken wat ziekte en ongelukkig voelen , depressies veroorzaakt. Het laat ons zien dat de verhalen over God , Jezus, de profeten en oud vaders in de bijbel als de waarheid gezien dienen te worden dat zij de mens ten diensten staan tot welzijn. De schijnbare tegenstelling tussen kortstondig plezier en langdurige vervulling met geluk heeft ook nog een aantal verassende uitkomsten . Namelijk die van duurzaamheid of on duurzaamheid, die van gezondheid of ziekte.

We zien steeds duidelijker dat het wereldse hedonistische pad, ons verleid tot die momenten van genoegdoening vaak via gebruik van verslavende hulp middelen en gewoontes die ook vaak leiden tot de innerlijke leegte, de burn out , depressie en ziekte op den lange run. Staat er op de christelijke weg een steeds grotere en diepere vorm van geluk te wachten. Dit bereikt door het schone geweten , weggeven, goede doelen dienen, dienstbaar  zijn en het brengen van harmonie en vrede. Het is of we alleen maar moeten kiezen tussen een chaotische weg waar consumptie, verleiding , opwinding en genot centraal staan en die van genoeg hebben aan een rustgevende warmte van een constante gevoelen van gelukkig zijn.

Jezus’ waarschuwing dat “wereldse daden vijandig zijn aan God” benadrukt het verschil tussen het tijdelijke en het niet aan tijd gebonden, eeuwige.  God zegt ons dat we bewust moeten beslissen welk pad we gaan bewandelen . Het is letterlijk kiezen tussen gevangen zijn in voorbijgaande lusten met ziekte en dood als gevolg of die van innerlijke vrijheid welke de mens geluk en een tijdloze eeuwigheid bied, ook na de dood. Lijk geen moeilijke keuze toch? Al laat onderzoek zien dat de praktijk laat zien we dat de bindende kracht via verslaving aan de weg van de wereld best sterk is en die zorgt dat de weg van Jezus niet goed te bewandelen is voor christenen.

De weg van de leugens en de weg van waarheid: Een Vergelijking tussen Hedonisme en het Christelijke weg 

We duiken  wat dieper in het onderscheid tussen het duivelse , wereldse hedonistische leven en het christelijke leven, en belichten we de rol van waarheid en leugens in deze context.

Jezus, wordt gekenmerkt door zijn standvastige nadruk op het leven in waarheid. Dat dit mensen help gelukkig te leven wordt stevig bevestigd door de biologische verschillen tussen dopamine en serotonine, twee neurotransmitters die een belangrijke rol spelen in ons welzijn. Dopamine, de chemische boodschapper van beloning, is gerelateerd aan kortstondige genotervaringen welke verkregen door bv suiker, seks, drank, tabac, koopgedrag, gokken en allerlei soorten drugs, welke de mens steeds weer en meer onrustig maakt. In tegenstelling hiermee staat serotonine, dat door daden van naastenliefde en dienstbaarheid wordt gestimuleerd, en mensen een langdurige, kalmere gemoedstoestand bevordert.

God word betreden door de vader der leugen

De tegenhanger van deze vaste Bijbelse waarheid die God aanreikt is de duivel, vaak aangeduid als de ‘vader der leugen’. De duivel heeft een onzichtbare dubbelzinnige rol als verleider van mensen en is daarmee de grote tegenstander van God de Vader en Zijn aanbod van een christelijke levenspad. Het wereldse hedonistische levens pad is het speelveld van de duivel. Hij vermomt zich er in en we herkennen hem aan de vruchten van zijn verborgen maar tref zekere verleidingen, waarbij hij veel leugens en manipulatie gebruikt als zijn instrumenten. Het is daarom geen toeval dat de duivels de mensendoder word genoemd ook echt mensen die het hedonistische pad volgen altijd laat lijden aan zowel fysieke als mentale kwalen.

In contrast hiermee belichaamt Jezus echt de hulp te zijn van mensen als een waar licht in de duistere wereld waar Jezus met Zijn waarheid aangeeft waar mensen werkelijk ook de barmhartigheid en genezing kunnen vinden. De christelijke weg is een pad van daden van liefde en het verkrijgen van mededogen waarmee letterlijk de mens zijn ziel, lichaam en geest voed. Het is geen toeval dat mensen die hun hedonistische levensstijl transformeren naar een meer “’christelijke”” levenswijze, ook echt getuigen van genezing van zowel fysieke als geestelijke kwalen.

De leugens en verleidingen in de hedendaagse wereld

Leugens en verleidingen zijn subtiel verweven in onze moderne wereld. Met allerlei beelden, kleuren, geuren, muziekjes , gevoelens en lekkere sferen werkt continu de perfecte marketing waarin mensen aangezet worden allerlei producten en diensten te kopen om gelukkig te worden. Als voorbeeld de bewerkte voedingsmiddelen met hun gevaarlijke ongezonde toevoegingen zoals suikers. Deze industrie gebruikt veel slimme maar misleidende technieken om het publiek te verleiden tot aankoop van hun producten. De mensen doen dit massaal en als resultaat zien we ook dat mensen massaal ziek zijn geworden. Deze industrie weet dat en weet dit al lang dat ze mensen ziek maken met hun producten. De mens weet het ook maar is verslaafd en koop gewoon door  ondanks de gevolgen op hun gezondheid. De suikerindustrie, de drankindustrie , de farmaceutische industrie net als de tabac industrie zijn er een mooi voorbeeld van. Het is berucht om het lang verdoezelen van de negatieve gevolgen van overmatige consumptie van hun producten. De waarheid word verdoezeld, zo ook het ontstaan van de Chronische ziekten, die vaak voortkomen uit de verslavende producten die de wereldse duivelse levensstijl propagandeert, worden gekenmerkt door producten die direct voorkomen uit deze enorme rijke en invloedrijke industrieën.

Ze leven van de dopemine stimulerende middelen en diensten

De duistere ironie is dat de industrieën die de dopaminerge impuls ondersteunen, zoals bewerkt voedsel, tabak, drugs en alcohol, vaak degenen zijn die ook verstrikt zijn in een web van leugens en bedrog. Het zijn ook mensen achter de schermen die zelf weer instrumenten zijn van die enorme werking van de slimme marketing en verleiding. Ze zette zich neer als de gelukbrengers voor de mensen. Happy met met Coca Cola campagnes is ene mooi voorbeeld. Maar in werkelijkheid versterken ze verslaving en naast het uiteindelijke lichamelijke lijden zorgen ze ook nog eens voor het morele en spirituele verval van mensen, overheden en bedrijven.

gelukkig voelen draait om het vinden van je vervulling in de waarheid van de werken van de naaste liefde, werken aan harmonie en het dienstbaar zijn aan andere zoals hulpbehoevende. Maar de  leugenachtige verleidingen van de wereldse weg wijst je een route van de constante korte roes welke uiteindelijk steeds je weer verder van geluk afbrengt in depressie brengt en zelf ziek maakt. Daartegenover biedt het christelijke pad een diepgaande vreugde die lang blijft resoneren. Dit is het verschil tussen kortstondig plezier en blijvend geluk, tussen duisternis en licht tussen God en de duivel.

Waar de wereld mensen verstrikt in verleidingen en leugens, blijft de christelijke weg een lichtbaken van waarheid welke gezondheid en welzijn brengt en zelf verlossing van de wereldse macht over mensen. Ook mbt tot klimaat verandering en de enorme rampen die er door worden veroorzaakt zien we de wereldse hedonistische duivelse weg toeslaan door de extreme nutteloze productie van al die verslavende  producten en diensten. Als we de weg volgen van Jezus leven mensen bijna automatisch een duurzaam leven welke het klimaat veranderen zal doen stoppen. Het brengt ook genezing voor de aarde die enorm leid onder de hedonistische duivelse weg .

Het Duurzaamheidsaspect: Hedonistische Levensstijl versus de Christelijke levensstijl

In deze fase van onze verkenning, ga ik wat dieper in op de relatie tussen duurzaamheid en deze twee verschillende levenspaden die mensen wandelen. we zien hier hoe een waar christelijke levenstijl automatisch zal leiden tot een duurzamere manier van samenleven.

De wereldse levensstijl heeft dus altijd die ingebouwde verslavingscyclus in vele vormen. Deze cyclussen zorgen voor een groot verspillend gebruik van natuurlijke hulpbronnen en energie en dragen zo bij aan met de consumptiecultuur aan enorme klimaat schade, de aarde leid enorm onder deze manier van zaken doen en koop en verbruik gedrag. Door de mensen te laten focussen op kortstondige genoegens, worden mensen gestimuleerd om voortdurend te blijven consumeren om de verdien modellen. Ze blijven mensen tot aan nu, ondanks alle ellende voortkomend uit hun verslavingen stimuleren door hen te verleiden. Ze blijven slim bezig met opwekken van hun verslavende verlangens en ook telkens nieuwe slachtoffers maken door nieuwe marketing en extreem veel reclame prikkels. Dit resulteert in constante benodigde energie, materialen en financiële middelen. De mens is aan het veel tijd aan het werken om hun verslavingen te onderhouden welke verdien modellen zijn van de industrie. Bovendien worden veel producten geproduceerd met een zeer negatieve impact op onze aarde, het klimaat, de biodiversiteit en het milieu, wat leidt tot uitputting van hulpbronnen, klimaat problemen en milieuschade.

Matrialisme tegen in-materiële zaken

Aan de andere kant omarmt De christelijke levensstijl een veel duurzame benadering van het leven. Door ons dus meer te focussen op naastenliefde ipv eigen liefde en bevrediging en op nederigheid en dienstbaarheid, verschuift de aandacht van materiële consumptie naar het vervullen van innerlijke behoeften, ons tevreden zijn en gelukkig willen voelen. De christelijke levensstijl moedigt aan om te streven naar wat werkelijk waardevol is in het leven, zoals de naaste liefde, de vriendschappen en de groei van ons geestelijk leven. Dit bevordert niet alleen geestelijk leven maar heeft ook enorme positieve effecten op de levensstijl en de daarbij benodigde producten en diensten te behoeve van deze levensstijl. Het is zeer duurzaam dit christelijk samenleven wat Jezus predikt!

Wanneer mensen het pad van het christelijke leven volgen, ontstaat er dus een zichtbare verandering in hun prioriteiten. Hun materialistische verlangens ebben weg en worden vervangen door de vreugde van het eenvoudig leven waarin mensen delen en elkaar geven van het noodzakelijke, vooral zien we dat armste en noodbehoeftige door christenen geholpen worden. Ook zien we veel christenen werken in zorg beroepen en andere dienstbare beroepen. Het is hun manier van leven waarbij Jezus hen leert dat het streven naar innerlijke vervulling centraal moet staan door dienend te zijn aan andere, en dit heeft invloed op de manier waarop christenen zelf consumeren en omgaan met hulpbronnen. Ze zijn minder gericht p hun begeertes en worden daardoor als mensen niet langer vatbaar voor de verleiding voor die wereldse telkens terugkerende materiële behoefte om hun verslavingen te bevredigen. Deze continuïteit van consumptie word doorbroken en daardoor ligt er vanuit christenen veel minder druk op het klimaat veranderen en het milieu en worden natuurlijke hulpbronnen door hun gedrag veel minder uitgeput.

De duurzaamheid die voortvloeit uit het christelijke pad omvat niet als prioriteit de  materiële aspecten, maar legt de nadruk juist op immateriële aspecten door gericht te zijn met elkaar te leven en de spirituele ervaringen zoals emoties , geluk en blijheid die dat teweeg brengt, het ontmoeten van God. Dit creëert een duurzaam welzijn dat niet afhankelijk is van externe prikkels, maar voortkomt uit innerlijke voldoening en tevredenheid. Je heb er als waarheid helemaal niet veel voor nodig. God en je naaste. Hooguit een mooie tuin of ruimte waarin samen te leven is , te werken is en er ontmoeting is.

Als we de oproep van God om Jezus te volgen gehoor geven en op het christelijke pad wandelen om te leven volgens principes van deze waarheid van dat alleen de liefde en naastenliefde belangrijk is , beginnen we ons te realiseren dat duurzaamheid eigenlijk niet alleen een iets is dat betrekking heeft op het klimaat en milieu, maar ook op de duurzaamheid van onze relaties, onze gezondheid en onze geestelijke welzijn. Het is een benadering die heel anders is en ons veel verder brengt dan als we egoïstische kortstondig genot en oppervlakkige bevrediging zoeken. Welke we vaak alleen een eenzaam moeten ervaren.

Terwijl het wereldse hedonistische pad ons als mensheid drijft naar de zichtbare overmatige consumptie en verspilling, nodigt God ons uit het christelijke pad te kiezen om een leven te ontdekken zoals het voor ons bedoeld is. Het is een leven met een diepere betekenis en een doelgerichtheid die heel anders dan de wereld, het doel is je naaste lief te leren hebben. Het is een reis die ons leidt naar echte duurzaamheid op alle niveaus – fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel – en uiteindelijk naar een vervuld en gelukkig leven. Het is een uitnodiging van God om de leugens van de duivel met zijn kortstondig genot te doorzien en te doorbreken in ons leven en onze samenleving en te streven naar een leven dat geheel in harmonie is met God. Dat vinden we in de waarheid en de waarachtige waarden van het christelijke geloof. Het is een keuze tussen of de valse beloften geloven of die van de eeuwige vervulling, het ie kiezen tussen leugens en waarheid, tussen het hedonistische pad werelds pad of hemels en Christelijk pad. De keuze is tussen God of de duivel.

Leave a Reply