Skip to main content

Wat is SKAL? SKAL zegt een onafhankelijke organisatie te zijn, welke de verantwoordelijk heeft voor de controle en certificering van biologische productie in Nederland. SKAL zegt te controleren of alle bedrijven voldoen aan de wettelijke normen en voorschriften voor biologische landbouw en voeding. SKAL kijkt mee of zij het predicaat BIO mogen voeren in hun naam. SKAL voert audits uit bij boeren, telers, verwerkers, importeurs en andere spelers in de biologische sector. SKAL conroleerd onder andere of de productie plaatsvindt zonder het gebruik van synthetische bestrijdingsmiddelen, zonder genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) en zonder kunstmest. Als een bedrijf voldoet aan de vereisten, verstrekt SKAL het biologische certificaat, waarmee het bedrijf zijn producten als biologisch kan labelen. Het doel van SKAL is het waarborgen van de betrouwbaarheid en transparantie van biologische producten op de Nederlandse markt. Ze dragen bij aan de ontwikkeling en groei van de biologische sector en zorgen ervoor dat consumenten kunnen vertrouwen op de biologische kwaliteit van producten met het SKAL-certificaat.

Wat zijn de eisen van SKAL?

SKAL stelt strenge eisen aan biologische producten om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de principes en normen van de biologische landbouw. Hier zijn enkele van de belangrijkste eisen die SKAL stelt:

 1. zo mogen er geen gebruik van synthetische bestrijdingsmiddelen gemaakt worden: Biologische producten moeten worden geproduceerd zonder het gebruik van synthetische bestrijdingsmiddelen zoals pesticiden, herbiciden en fungiciden. In plaats daarvan worden natuurlijke methoden en niet-synthetische middelen gebruikt om plagen en ziekten te beheersen.
 2. Er mogen geen genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) gebruik worden: Biologische producten mogen geen genetisch gemodificeerde organismen bevatten. Dit betekent dat genetische modificatiestechnieken niet worden toegepast tijdens de teelt, verwerking of fokkerij van biologische producten.
 3. Er moet ene duurzaam bodembeheer plaats vinden: Biologische landbouw legt de nadruk op het behoud en verbetering van bodemgezondheid. SKAL vereist dat biologische producenten methoden toepassen zoals compostering, vruchtwisseling en groenbemesting om de bodemvruchtbaarheid te behouden en te verbeteren.
 4. En natuurlijk het dierenwelzijn: Voor dierlijke producten stelt SKAL specifieke eisen met betrekking tot dierenwelzijn. Biologische dieren moeten worden gehouden onder omstandigheden die hun natuurlijke gedrag, beweging en comfort respecteren. Ze moeten toegang hebben tot buitenruimtes en hun voeding moet voor een groot deel afkomstig zijn van biologische bronnen.
 5. Transparantie en traceerbaarheid: SKAL vereist een gedegen administratie en traceerbaarheidssysteem voor biologische producten. Bedrijven moeten in staat zijn om de herkomst van grondstoffen en producten te documenteren, zodat de integriteit van de biologische keten kan worden gewaarborgd.

Het doel is om ervoor te zorgen dat biologische producten aan hoge standaarden kunnen voldoen en dat de consumenten een goed vertrouwen kunnen hebben in de biologische kwaliteit van de producten met ene SKAL certificaat.

Er  is ook kritiek op de SKAL

Hoewel SKAL de regels en voorschriften voor biologische producten handhaaft om de integriteit van de biologische sector te waarborgen, zijn er gevallen waarin bedrijven kritiek hebben geuit op bepaalde aspecten van de regelgeving. Hier zijn enkele punten die soms ter discussie staan:

 1. Administratieve lasten: Sommige bedrijven klagen over de administratieve lasten die gepaard gaan met het voldoen aan de SKAL-regelgeving. Het bijhouden van gedetailleerde administratie en het documenteren van de herkomst van grondstoffen kan tijdrovend zijn, vooral voor kleinere bedrijven met beperkte middelen.
 2. Interpretatie van regels: In sommige gevallen kunnen er meningsverschillen zijn over de interpretatie van bepaalde regels. Dit kan leiden tot onzekerheid voor bedrijven en kan ertoe leiden dat ze moeite hebben om consistent aan de regelgeving te voldoen.
 3. Kosten van certificering: Het verkrijgen en behouden van het SKAL-certificaat brengt kosten met zich mee, zoals inspectiekosten en jaarlijkse certificeringskosten. Deze kosten kunnen als hoog worden beschouwd, met name voor kleinere producenten.

Hoewel deze zorgen kunnen bestaan, is het belangrijk op te merken dat de regels en voorschriften van SKAL zijn ontworpen om de integriteit van de biologische sector te waarborgen en het vertrouwen van consumenten in biologische producten te versterken. Door strikte naleving van de regels kunnen de biologische producenten zich onderscheiden op de markt en profiteren van de groeiende vraag naar biologische producten. Het is een balans tussen het behouden van de integriteit van de sector en het verminderen van de regeldruk voor de bedrijven, en er wordt voortdurend gewerkt aan het verbeteren van het systeem.

Negatief is dat kosten voor kleine biologische bedrijven veel hoger uitpakken

Voor kleine biologische producenten kunnen de kosten van SKAL-certificering als negatief worden ervaren. Dit komt voornamelijk door de financiële lasten die gepaard gaan met het certificeringsproces. Enkele redenen waarom de kosten als problematisch kunnen worden beschouwd, zijn onder andere:

 1. Inspectiekosten: SKAL voert periodieke inspecties uit bij biologische producenten om te controleren of ze voldoen aan de vereisten voor certificering. Deze inspecties brengen kosten met zich mee, zoals reiskosten en honoraria voor de inspecteurs. Voor kleine producenten kunnen deze kosten een aanzienlijk deel van hun budget innemen.
 2. Certificeringskosten: Naast inspectiekosten brengt SKAL ook jaarlijkse certificeringskosten in rekening voor het behouden van het biologische certificaat. Deze kosten kunnen variëren afhankelijk van de omvang van het bedrijf en de soorten producten die worden geproduceerd. Voor kleine producenten kunnen deze kosten een aanzienlijke financiële last vormen.
 3. Verhouding kosten-baten: Sommige kleine producenten ervaren mogelijk moeilijkheden bij het rechtvaardigen van de kosten van SKAL-certificering in verhouding tot de omvang van hun bedrijf. Als de kosten van certificering aanzienlijk zijn ten opzichte van de totale omzet, kan het voor kleine producenten moeilijker zijn om deze kosten te rechtvaardigen.

Het is belangrijk op te merken dat de kosten van SKAL-certificering bedoeld zijn om de nodige middelen te verschaffen voor het controleren en handhaven van de regels en normen van de biologische sector. Dit draagt bij aan het vertrouwen van consumenten in biologische producten. Toch begrijpt SKAL ook de uitdagingen voor kleine producenten en er worden voortdurend inspanningen geleverd om de regeldruk te verminderen en het certificeringsproces toegankelijker te maken voor hen.

Er zijn verschillende mogelijke oplossingen om kleine voedselproducenten te stimuleren om toch via SKAL te werken en biologisch te worden:

 1. Financiële ondersteuning: Overheidsinstanties, non-profitorganisaties of brancheverenigingen kunnen subsidies, beurzen of andere vormen van financiële ondersteuning bieden aan kleine producenten om hen te helpen de kosten van SKAL-certificering te dekken. Dit kan de drempel verlagen en hen aanmoedigen om deel te nemen aan het certificeringsproces.
 2. Collectieve certificering: Kleine producenten kunnen samenwerken en gezamenlijk een SKAL-certificering aanvragen. Door de kosten en inspanningen te delen, kunnen ze de individuele last verminderen. Dit kan worden gedaan door middel van coöperaties, producentengroepen of regionale initiatieven.
 3. Vereenvoudiging van procedures: Het vereenvoudigen en stroomlijnen van de SKAL-certificeringsprocedures specifiek voor kleine producenten kan de administratieve last verminderen. Het identificeren van specifieke vereisten en richtlijnen voor kleine bedrijven kan helpen om de kosten en tijd die gemoeid zijn met de certificering te verminderen.
 4. Technische ondersteuning en training: Het verstrekken van technische ondersteuning en training aan kleine producenten kan hen helpen om beter voorbereid te zijn op het SKAL-certificeringsproces. Het bieden van begeleiding, workshops en educatieve middelen kan helpen bij het begrijpen van de regels, het opzetten van traceerbaarheidssystemen en het verbeteren van de algemene bedrijfspraktijken.
 5. Marktondersteuning: Het bieden van marketing- en promotiemogelijkheden voor gecertificeerde kleine producenten kan helpen om hun producten beter zichtbaar te maken en de afzetmarkt te vergroten. Dit kan bijdragen aan het versterken van de economische levensvatbaarheid van kleine producenten en hen stimuleren om via SKAL te werken.

Het is belangrijk om een evenwicht te vinden tussen het handhaven van de integriteit van de biologische sector en het ondersteunen van kleine producenten. Door middel van gerichte maatregelen en ondersteuning kan het voor kleine producenten aantrekkelijker worden om deel te nemen aan het SKAL-certificeringsproces.

Leave a Reply