Skip to main content

Beleidsplan Stichting Corazon 2021- medio 2023

 

Inleiding

 

Corazon is een christelijke katholieke organisatie voor duurzaam samenleven. Corazon staat voor hart, met het hart kijken naar de dingen rondom het klimaat. Keuzes maken om het klimaat te verbeteren kan de samenleving beter doen met het hart. Kiest men op basis van geld dan zal het opwarmen van de aarde moeilijk te stoppen zijn, maar kiezen we met het hart dan zullen de keuzes goed uitpakken voor de Aarde en het leven op Aarde. Dat is de kernboodschap van Stichting Corazon. Corazon zet zich in voor een beter klimaat, zet zich in voor het stoppen van de opwarming van de aarde via allerlei acties, activiteiten en projecten.

Stichting Corazon focust zich daarbij voornamelijk op de christelijke gemeenschap op Aarde. Deze grote groep mensen kan veel bereiken, wanneer men actief een grote rol speelt in het stoppen van de opwarming van de Aarde. We willen dit bereiken via de vele christelijke kerken, gemeenschappen en organisaties. Deze gemeenschap bestaat uit meer dan 1, 3 miljard mensen. Daarnaast zijn er vele andere kerken die samen al gauw 7 honderd miljoen mensen vertegenwoordigen. Samen is dat meer dan 25 % van de wereldbevolking. We focussen ons binnen deze gemeenschap vooral op het verbetering en versterking van de agrarische sector. Hier gaat het ons om hen helpen met het reduceren van CO2 in uitstoot en hen aanzetten om actief veel te doen de atmosferische CO2 uit de lucht te halen. De agrarische sector en de natuur spelen een belangrijke rol in het natuurlijk uit de atmosfeer kunnen halen van CO2 en dat te verwerken en op te slaan in natuurlijke elementen in en op de bodem.

Corazon heeft mooie doeltreffende projecten op gebied van agrarische bedrijvigheid , voedsel productie en voedseldistributie, maar ook projecten waarmee we stedelijk gebied vergroenen. Kortom projecten waar natuur centraal staat. Dat zien we ook in ons logo: de boom.

 

De richting van Corazon voor de komende 2 jaar.

In deze periode tot eind 2022 medio 2023 zullen we ons focussen op een aantal speerpunten:

Als eerste de lokale voedselproductie en distributie activiteiten, waarbij we regionale boeren helpen hun producten sneller op het bord van de regionale consumenten te krijgen. We willen daarmee helpen het voedselsysteem te transformeren. De zogenaamde regionale kortere ketens bouwen. Daarvoor hebben we een platform www.voedsel-actie.nl opgericht. Deze www.voedsel-actie.nl is nu een webwinkel, maar moet uitgroeien naar een regionaal aanbied- en verkoopplatform voor consumenten, detaillisten, marktkooplui en boeren.

Corazon wil de komende periode samen werken aan het verbeteren van dit platform en het uitbreiden van het aantal deelnemers aan dit platform. Doelstelling is dat we de lokale boeren meer divers en biologisch kunnen laten telen, omdat zij op dit platform een betere prijs ontvangen voor hun producten en diensten. Daarnaast moet het platform ervoor gaan zorgen dat detaillisten en marktkooplui in stedelijke gebieden als Rotterdam en Antwerpen rechtstreeks kunnen gaan kopen bij de regionale boeren en producenten. En als derde is het platform bedoeld om consumenten rechtstreeks producten te laten bestellen, die boeren in de Corazonboxen kunnen aanbieden.

De tweede speerpunt rond voedsel productie is ons Corazon Sowing Seed programma. Het is een trainings- en begeleidingsprogramma, bedoeld om de wereldwijde voedsel zekerheid te vergroten. De Verenigde naties, alle landen op Aarde hebben zich ten doel gesteld via de SDG tegen 2030 honger uit de wereld te helpen. Om dat te realiseren denkt Corazon met dit programma een grote bijdrage te kunnen gaan leveren.

Wat we doen is ervoor zorgen dat regeringen weten dat het inzetten van moestuinen een heel doeltreffend middel is om honger te bestrijden. Geen geld maar wel een moestuin betekent genoeg eten. Dat is het doel van dit sowing seed programma. Dit doen we door ons te richten op de training van gezinnen/huisvrouwen en deze zelfvoorzienend te laten worden in het produceren van eigen voedsel. Daarbij gebruiken we de moestuin als instrument. Corazon levert in dit programma naast training en begeleiding ook door een groot Nederlandse zaad veredelingsbedrijf geselecteerde topkwaliteit groenten- en fruitzaden in een familie zaden box. Genoeg zaden om een familie van 5 a 6 mensen te voorzien van een hele jaar lang divers vers voedsel uit eigen moestuin.

In Tanzania loopt op dit moment een pilot, dat we tegen eind 2022 opgeschaald willen hebben naar 5000 gezinnen, zo’n 25 000 mensen. De bedoeling is met deze pilot regeringen te laten zien wat de kansen zijn en hoe eenvoudig dit uit te voeren is met minimale kosten. De komende periode zal Corazon zich op dit doel van deze pilot focussen.

3e speerpunt is het verbeteren van de website www.corazon.nu , een belangrijk communicatiemiddel van de stichting. De komende periode moeten meer werknemers hiermee bezig zijn. Naast communicatiemiddel is het een web krant, waarin de vele aspecten van de opwarming van de Aarde en klimaat verandering uitgediept zullen worden. We hebben het dan over dagelijks nieuws, allerlei zaken rond wetenschap, natuur, lifestyle en natuurlijk wat er zoal leeft in de groene kerken.

4e speerpunt de komende jaren is het realiseren van een educatief klimaat centrum. Naast de functie van hoofdvestiging en kantoor van de stichting zal dit een educatieve en informatieve bijeenkomsten functie krijgen. We willen daarvanuit in gesprek gaan met de samenleving en visa versa. Dat doen we door de groepen binnen onze kerken en binnen de samenleving een platform te bieden van sociaal media bijeenkomsten en live bijeenkomsten op de locatie. Dit alles in samenwerking met klimaat gerelateerde deskundigen op gebied van wetenschap, overheid en bedrijfsleven.

 

Missie, visie en strategie

Corazon is christelijk. Dat wil zegen dat in alles wat we doen we daarbij Jezus als voorbeeld willen nemen. Zijn weg als basis van al onze projecten. Dat is de kern van ons bestaan. Jezus heeft ons gewezen wat de schepper van ons mensen wil, namelijk dat wij met God omgaan, en dat wij zorg dragen voor de schepping waar wij een deel van zijn, de mens zien we als een heel belangrijk onderdeel van de schepping. Bovenal leert jezus ons hoe God wil dat wij met elkaar om moeten gaan, hoe wij de samenleving bouwen, hoe wij zorg dragen voor de schepping.

Als christelijke organisatie met Rooms katholieke wortels weten we ons gesteund door een grote gemeenschap aangestuurd door Paus Franciscus. De Paus heeft ons via Laudato Si een aanrijking gedaan over de situatie van het klimaat en de rol van mensen daarin. Daarnaast zijn er binnen onze Rooms katholieke kerk allerlei activiteiten en allerlei organisaties op verschillende niveaus bezig met zich in te zetten om de opwarming van de Aarde te stoppen. Wij zijn daar met de stichting een radertje in. Het geheel van vele leden vormen samen een lichaam dat zich inzet voor een beter klimaat.

Voor God is het belangrijk dat alle christenen samenwerken en weer tot eenheid gebracht worden. Daarvoor zal stichting Corazon zich ook inzetten door de activiteiten ook aan te bieden via de andere christelijke stromingen in onze samenleving. Samen in strijd tegen een gemeenschappelijke vijand die we vinden in de oorzaak van klimaatverandering.

 

Doelstelling

Het algemene doel van stichting Corazon is het stoppen van de opwarming van de Aarde. Daarvoor gebruiken we alle middelen en instrumenten. We focussen ons daarbij op het activeren van de wereldwijde christelijke kerken. Wij zetten hun aan de gehele samenleving mee te krijgen de opwarming van de Aarde tegen te gaan.

 

Huidige situatie

Op dit moment groeit de stichting Corazon uit van puber naar jong volwassen worden. We hebben nu in het 10 jarig bestaan van de stichting veel onderzoek gedaan naar oorzaak, gevolgen en oplossingen. Leren lopen en na het vallen weer te leren op te staan. We hebben nu ook een structuur opgebouwd, waarmee we op het punt staan om ons meer professioneel te manifesteren als christelijk organisatie. We denken dat we met het intensiveren van externe communicatie activiteiten nu goed naar buiten kunnen treden, een stap richting een volwaardig partnerschap met andere partijen die zich met het thema klimaatverandering bezig houden, binnen de gehele samenleving en vooral binnen de christelijke gemeenschap.

 

Bestuursstructuur

De bestuur structuur van stichting Corazon bestaat uit een hoofdbestuur die eindverantwoordelijk is en een aantal verschillende projecten commissies die de dagelijkse activiteiten van een bepaald project onder toezicht heeft.

Het hoofdbestuur bestaat uit drie posities. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het huidige bestuur bestaat uit twee werkzame personen, dhr R. Lanser, voorzitter en Mevr JM Aarnoudse als secretaris/penningmeester. De penningmeester positie is momenteel vacant. Hiervoor zoekt stichting Corazon een geschikte kandidaat.

De commissies die nu actief zijn;

Commissie www.corazon.nu die het dagelijks bestuur heeft de website.

Commissie sowing seed dat het sowing seed programma die het dagelijks bestuur heeft over dit voedsel zekerheid programma, met oa de coördinatie over de Corazon farm in Tanzania, het training centrum.

De commissie Voedsel-actie die het dagelijks bestuur heeft van alle activiteiten rond Corazons voedselsystemen transformatie programma’s.

Elke commissie geeft regelmatig updates door aan het hoofdbestuur via kwartaal rapportages en bijzondere rapportages zonder tijdsaanduiding. In elke Commissie zit altijd een hoofdbestuurslid als voorzitter, die direct vanuit het hoofdbestuur zitting heeft in een commissie.

Werknemers

Er zijn nog geen vaste werknemer op dit moment, wel huren we soms bedrijven of part-time werknemers in voor bepaalde taken.

 

Het werven van gelden

Stichting Corazon wil in basis selfsupporting worden. Dat kan, omdat we rond hoofdthema’s als voedsel systeem transformatie, voedsel zekerheid en klimaat nieuws kansen hebben om bijdrages te ontvangen voor geleverde diensten. Zo zitten er in voedsel-actie, het sowing seed programma en www.corazon.nu reserveringen in inkomstenstromen om kosten van de stichting te kunnen betalen. Ook doet de stichting regelmatig extra acties als de fruitbomen actie of de groendak actie om extra inkomsten te genereren.

Op zich geeft dat Stichting Corazon redelijke inkomsten stromen, die, wanneer geïntensiveerd onze stichting zelfs geheel selfsupporting kunnen maken. Maar zover is het nog niet, dus moeten we, totdat het zover is, ook gebruik maken van de mogelijkheden tot het vragen van donaties van individuen, organisaties en overheden en sponsoring door bedrijven.

De mate van toezeggingen van individuen, organisaties en overheden is nog niet toereikend om de komende periode gefinancierd te zien. Daarom zullen we deze periode tot medio 2023 de aandacht op het vinden van donaties en sponsors intensiveren.

 

Beheer en besteding van het vermogen

De stichting heeft weinig eigen en een deel vreemd vermogen opgebouwd de afgelopen jaren. We bezitten wat bedrijfsmiddelen in de vorm van gereedschappen om onze agrarische pilot tuin in Sint Annaland te kunnen bewerken, we hebben een opslag- en werkruimte waarvan uit de voedsel boxen worden gedistribueerd en we hebben wat grond aangeworven in Tanzania om het sowing seed programma te ondersteunen. Daarnaast hebben we een lening uitstaan voor de bedrijfsauto. De komende investeringen voor deze periode zijn dan ook bedoeld voor de verder uitvoering van het sowing seed programma in Tanzania met een opschaling naar 5000 gezinnen, de verbetering van www. voedsel-acties.nl en het verkrijgen van investeringskapitaal voor de realisatie van het educatief centrum.