Skip to main content

De steden staan bol.com van rellen rond om de maatregelen van de regering om het Corona virus in te dammen. Lockdowns en avondklokken omdat sommige burgers niet wilde luisteren naar de aanwijzingen waardoor dit uit China afkomstige virus niet onder controle te krijgen is. Er is maar heel weinig nodig is om het lontje te ontsteken in een golf van geweld . Overvolle steden worden levensgevaarlijke brandhaarden. Corazon had er al voor gewaarschuwd dat de hebzucht wrange vruchten zal dragen.

We zien plunderingen door groeiende menigte rellende jongeren die met angst en boosheid de Nederlandse samenleving steeds meer in de greep hebben. ER hoef maar wat te gebeuren en ze staan er weer. Nederland is te diep verdeeld geraakt in Welvaart, religie en cultuur. Er heerst steeds grotere ongelijkheid en onvrede onder bewoners van steden. De kans op meer welvaart in steden worden steeds miniemer omdat de ruimte beperk is en de kansen die er zijn worden ingepikt door de rijkere. Het veranderd snel in wat ooit een vredige christelijke samenleving was en het ergste is niemand lijk er wat tegen te kunnen of te willen doen.

God waarschuwde ervoor

God waarschuwt al heel lang mensen dat ze niet in de greep moeten komen van het kwade. En zie toch weer dreigt onze samenleving ten prooi te vallen aan het kwaad. Er heerst onrust met strijd, boosheid en geweld dat om zich heen slaat in onze overvolle steden.  Corazon, christelijke organisatie voor duurzaam samenleven waarschuwt er dan ook nadrukkelijk voor; mensen , regeringen er zit iets fout ten grondslag in het onchristelijke gedrag rond de mega winkel concepten van de Nederlandse samenleving. Dat zij het zijn die daar verantwoordelijk voor zijn en dat zij ook het klimaat probleem veroorzaakt hebben. Een en de zelfde oorzaak van de steeds slechter wordende samenlevingen , met name in de overvolle steden. Dat het inrichting van onze samenleving op basis van verdienmodellen en marktwerkingen anno 2021 hele wrange vruchten oplevert in onze steden. We moeten onder ogen zien wie de meeste van de vele rellende jongeren in de steden zijn. Direct nakomelingen van arbeid migranten die door rijkere de afgelopen 70 jaar  hierheen getrokken zijn om hun vele overwerk te doen ten kosten van een harmonieuze Nederlandse samenleving. De vruchten van de hebzucht worden steeds meer zichtbaar in onze steden.

Steden aan hun lot overgelaten door bedrijven en rijkere die werkers nodig hebben

We constateren dat steden en hun inwoners door vooral de hebzuchtige rijkere aan hun lot zijn overgelaten. Decenia lang zijn ze volgepropt met hun vaak tijdelijke werkers waar flink aan verdiend is. Zij kwamen of van het platte land of van het buiteland . Het hield voor de rijkere en hun bedrijven op bij het betalen van hun (tijdelijk) lage daglonen en werden voor de rest overgelaten aan hun lot, de overheid mocht de rest regelen. Nu zien we de resultaten na 70 jaar . De overheid, diep verdeeld, kan hier niets voor hen doen dan alleen maar pappen en nat houden, meer werk creëren in dit te klein landje en daarmee meer ellende veroorzaken in steden en met het klimaat. Overheid geeft brood en spelen. Terwijl rijkere enorme winsten pakken. Hierdoor kon het zo extreem ontbranden in steden zoals we nu met deze rellen zien, en weet wel dat dit nu nog in de kinderschoenen staat. Want wanneer de hardheid toeneemt, wat we ook steeds meer zien rond het gedrag van de sterk veranderde bevolking  samenstelling , zal ook de regeringen zich gaan aanpassen. We gaan daarmee als het ooit zo christelijk harmonieus Nederland  bestuurlijk en bevolking gedrag steeds meer gaan lijken op landen uit het middeen en verre oosten.

Rijk en arm moet zich bekeren, vooral rijkere want genoeg is genoeg

Rijkere of grote bedrijven die steeds meer mensen aantrekken naar Nederland om voor hun het vele werk te doen. Wie rijk zijn geworden met overproductie waarmee grote winsten gemaakt werden die moeten daarmee stoppen. Nederland heeft te veel werk en genoeg is genoeg. Nederland is overwerkt en dus mag Nederland door de grote bedrijven niet meer gezien worden als een goede business, woon en werk klimaat met allerlei mooie regelingen en belasting voordelen. Daarmee doof je het vuur wat nu woekert. Voor hen is het gewoon meer winst behalen ondanks het ten kosten gaat van de samenleving. Ook het mensen van heinde en ver hierheen trekken om dit werk voor hen te doen moet stoppen. Er moet gesneden worden in het overwerk en het nutteloos werk wat er is. Nuttig maar veel te veel werk moet gedelegeerd worden naar andere landen zoals Armere midden Europese landen . Te veel overwerk moet dus uit Nederland vertrekken willen we het vuur in onze steden doven. Ook moeten rijkere hun grote winkelketens opgeven. Deze winkelketens met filialen in wijken die eigenlijk de vele kleine buurtwinkels zijn koeten weer terug gegeven worden aan de mensen. Weer opgedeeld worden onder die mensen die geschikt zijn om als zelfstandige weer voor de eerste levens behoefte van de bevolking te gaan zorgen. De rijkere doen dit slecht en onverantwoord. Doen ze dit niet dan zullend gevolgen niet te overzien zijn voor de samenlevingen in steden in zowel nabije als verre toekomst. God zal dan gaan ingrijpen.

De armere mensen moeten zich beraden en goed om zich heen kijken waar ze zijn. Hun kansen opnieuw inschatten. Wat zijn uw en die van uw kinderen in steden, minimaal en gedoemd? Zij die kinderen zijn van hen die een halve eeuw geleden nog op het platte land woonde zullen uit de steden weg moeten trekken, terug naar de landelijk gebieden en daar hun kansen grijpen. De overheden moeten hen daarbij helpen.  Wanneer armere die recent afkomstig zijn uit buitenlanden zien dat er hier geen echte kansen meer zijn moeten terug keren naar hun eigen grond en dat van hun voorvaderen. Daar zullen ze met de toerusting hier ontvangen grote kansen zien en die op weten te pakken. Hun kennis kunnen ze daar omzetten in daden ter bevordering van hun eigen welzijn en dat van hun naasten.

Corona, cultuur clashes en klimaat problemen gaat alleen maar over winst, hebzucht en onverantwoordelijkheid van rijkere.

De samenleving stevent af op een totalitair systeem wat dadelijk alleen nog met harde hand geleid zal gaan worden. Onnodig. Dat willen de armere niet mede omdat juist dan de situatie zal verergeren rond hun dagelijks levens. Sommige rijken staan te poppelen hun eigen welvaart te beschermen kosten wat het kost en dat totalitaire uit te voeren. We zien vanuit Europa al signalen opduiken en als we kijken naar China zien we kopijen vanuit daar hier ontstaan. Dit immense land als voorbeeld hoe je 1, 4 miljard mensen op een wrede en dominante manier onder controle kan houden. Daar gaat Nederland en Europa ook naar toe als men blijft vallen voor de  grip van het kwaad via zijn hebzucht. Weet dat de zogenaamde socialistische en kapitalistische gedachte is als hun yin en yan. Christenen mogen er niet in mee gaan. Corona kwam ook daadwerkelijk via de handelsroutes naar de Europese unie. De samenwerking tussen yin en yan.

Hoe komen we uit de greep van de predatoren in beide kampen?

Zoals ik al zei de mensen , arm en rijk moeten directer en daadkrachtiger kiezen en zich bekeren. Bekeren is verzet plegen via afwijzing en het onmiddellijk stoppen met alles wat met het kwaad van doen is. Dit is nodig om uit deze negatieve spiraal te geraken, een spiraal waar we overigens al een tijd in zitten en moeten zien uit te komen. We moeten weten dat vele van de mensen in de grip van het kwaad niet zullen willen bekeren en die zitten in beide kampen, bij arm en rijk. Zij zullen door gaan met wat zij sterk begeren. Dat levert ons die in harmonie willen leven alle onrust op. Hun macht misbruik, hun geweld en hun angst levert de totale controle op hun omgeving en die van andere op. Die moeten aan het licht komen,  geopenbaard worden door ons, zodat God hen kan bekeren of hen, indien noodzakelijk kan uitschakelen.

Leave a Reply