Skip to main content

De huidige agrarische sector zou een veel betere en andere rol kunnen spelen in de opbouw van een duurzame samenleving. De sector wordt nu veel te veel gedreven door massaproductie en gedomineerd door geld. Dat staat een natuurlijk leven, wat veel mensen (waaronder de boer!) diep in hun hart willen, in de weg. Wat ooit een open, kleurrijke en diverse tak was van onze samenleving is nu geworden tot een ontoegankelijk, monotoon, machinaal bewerkt landschap. Het nodigt niet uit om er als mens gelukkig in te kunnen leven, werken en wonen. 

Corazon verbaasd zich dat de prachtige kansen die het boeren buiten leven in zich herbergt zo onbereikbaar is geworden voor de niet boer. Dat mensen die nu in steden wonen hun leefgebied zo hebben laten inperken door grote winkelketens en megaboeren. Want wat is er nu mooier voor een mens dan buiten te kunnen leven , wonen en werken? Het als mens als thuis zijn als ze dicht bij de natuur kunnen leven. De voedsel productie en activiteiten eromheen kunnen en groot deel van de mensen in deze natuurlijke levenswandel brengen mits op goede schaal uitgevoerd. De agrarische sector kan die kansen aan mensen bieden. Maar is nu onbereikbaar en afgesloten geworden.

Christenen als rentmeesters zijn aan het falen

Het zou zoveel mooier en gezonder geweest zijn als, met name dat wij christenen niet de ontwikkeling van de huidige agrarische sector hadden meegewerkt. Dat het leefgebied van alle mensen zo ernstig geminimaliseerd is omdat we bedrijven zo hebben laten uitgroeien tot wat ze nu zijn geworden. Want dat is wat we gedaan hebben, daarmee is een gezond buitenleven voor grote groepen mensen bijna onmogelijk geworden. Ook aanverwante activiteiten als ambachtelijke  verwerking van allerlei mooie natuurlijke producten is nu een zeldzaamheid geworden, terwijl ook dat een onderdeel is van natuurlijk landleven. Wat een verrijking zou zijn in het dagelijkse leven van mensen is het ontnomen.

De mensen, dieren en planten zijn nu het slachtoffer geworden van een desastreuse voedselketen

Wat zien we anno 2021? We zien een Nederland waar veel mensen in, een bijna tegen natuurlijk, stadsleven leven. Mensen in grote woonkernen hebben er veel ziektes opgelopen, leven veel ongezonder, er heerst meer vereenzaming zien en steden zijn plaatsen van vervreemding door allerlei bevolking groepen die niet goed met elkaar overweg kunnen. Zomaar en handje vol bijwerkingen van hoe letterlijk een handje vol mega bedrijven mensen het land hebben laten inrichten. We zien er heel veel mensen dagelijks achter schermen, als tijdverdrijf. de mens leeft er niet meer buiten waar ze behoort te zijn.

70 jaar herinrichting van de agrarische sector met de conclusie desastreus voor veel van het leven

Nu 70 jaar na de start van de herinrichting van onze voedsel industrie kunnen we concluderen dat het een miskleun is geworden. Deze noodzakelijke sector in de samenleving is door hebzucht gegrepen en heeft er voor gezorgd dat we nu een enorme groot Nederlands grondgebied kwijt zijn. Een gebied dat in de greep van een aantal bedrijven vast zit. Die het beschouwen als hun bezit en het laten beheren naar hun wil. Maar dat het hun handelen is wat van deze ooit bruisende diverse sector omgezet heeft in een kale, eenzame en enorm vernietigende sector van allerlei leven en leefgebieden. Het landschap is niet meer open voor mensen en andere vormen van leven, zoals dat van planten en dieren. Waarom staan w dit toe?

Van vrolijke plaats vol van kleur, geur en leven is het landschap nu een bijna klinisch dood landschap te zijn geworden. Anno 2021 is het landschap grotendeels levenloos in de bodem en op de bodem. Het natuurlijk buitenleven bruist niet meer in Nederland zoals het behoort te zijn om er zelf en met de kinderen gelukkig in te kunnen leven, wonen en werken! Het is ons ontnomen.

Agrarische sector verdrijft mensen naar steden

Deze agrarische sector lijkt duidelijke kenmerken te hebben van een roofdier dat verjaagd. Het verjaagd mensen en dieren, en dood letterlijk al het ongewenste leven wat in hun territorium vertoeft. Net als roofdieren bakent het heel het land af met gevaarlijk gif. Al decennia achtereen zet het aan tot volksverhuizingen van vele levensvormen. Zij zijn de hoofdoorzaak dat we de afgelopen 70 jaar onze steden hebben zien uitpuilen. Een verhuizing die anno 2021 nog steeds aan de gang is.

Zij zijn mede veroorzaker van de cultuur clashes in de Nederlandse samenleving

Grootschalig aanplanten, oogsten, sorteren en verwerken kan in Nederland bijna alleen maar met goedkope handen. Lokale mensen kunnen er niet voor werken omdat het totale loon te laag is om hier in Nederland goed van te kunnen leven. Hun grote afnemers willen niet die prijs ervoor meebetalen. De handen worden dan ook als decennia grootschalig aangetrokken uit de armere delen van de wereld. Van heinde en ver reizen mensen uit die armere landen naar het werk in de agrarische en aanverwante sectoren. Een groot gedeelte van die mensen zijn hier gebleven en uiteindelijk terecht te komen in onze steden. De afgelopen jaren zien we dat daardoor een enorme druk op de samenleving is komen te staan die tot ontploffing kan komen. Een gevaarlijke bijkomende zaak als gevolg van de hebzucht en winst bejaag van de voedselketen.

Het het hele agrarisch landschap is ontworpen door en voor maar aantal winkelketens die je op twee handen kan tellen!

Waarom benoem Corazon telkens winst bejag en hebzucht van enkele? Omdat we moeten weten dat de huidige agrarische sector eigenlijk alleen maar het ontwerp is van verkopers van ons voedsel, wat een industrie is waar enorm veel geld aan verdiend kan worden; het verkopen van voedsel is economisch top product nummer 1. Dan kunnen we stellen dat er vanuit christelijk denken en leven de hebzucht juist daar heeft toegeslagen en nu zulke wrange vruchten baart dat we wel moeten gaan ingrijpen voordat het te laat is. Dit ontwerp staat voornamelijk ten diensten voor maar een klein select groepje bedrijven die in Nederland heel grootschalig voedsel verkopen aan consumenten. Het zijn zij die geen ruimte meer bieden aan het leven van mensen, hun kinderen en alle andere levensvormen die in de natuur in Nederland willen en moeten leven. Daar is in Nederland anno 2021 geen plaats meer voor omdat anders de zekerheid van de levering van hun producten gevaar loopt. Want rond de mooi verpakte producten in de overvolle rijk gevulde schappen in stedelijke grote winkelketens gaat het alleen maar om de productie en is geen oog meer voor de noodzakelijke hoogwaardige leef kwaliteit van mens en dier in de buitenruimte , op het platte land.

Nederland is op twee na dichtbevolkte land in de EU

Nederland heeft maar een oppervlakte ruim 3,3 miljoen hectare (water niet meegerekend). Dat maakt Nederland met 17 miljoen mensen na Malta het dichtstbevolkte land in Europa op wat stadstaatjes als Vaticaan, Monaco na. Dat maakt statistisch 515 inwoners op de km². Maar in de werkelijkheid , omdat veel agrarisch land niet open is voor mensen, veel meer mensen op de km2. Dat is omdat het samenpersen is van mensen in steden. Wat de druk op de samenleving enorm groot maakt. De stedelijke ellende liegt er niet om en ook dat is een vrucht van hun hebzucht. We zijn al een klein landje op de kaart  maar als we kijken naar de werkelijke beschikbare leef en woonruimte voor de inwoners van Nederland dan kan je 2/3 wegstrepen. Dat komt alleen  maar omdat we het overgrote deel van ons landoppervlakte 2/3 als agrarisch land hebben ingericht

Verlies leefgebieden voor mensen is ook het verlies aan biodiversiteit . 

De mens houd van de natuur en het leven. Alleen als we dat bevestigen door massaal naar mooie natuur series op TV te kijken dan is niet genoeg. Daar staan we haast niet meer bij stil als mensheid. Dus als we live meer met onze neus boven op de diversiteit aan leven in de natuur zouden zitten, door er in te leven ,  dan zouden we er ook automatisch meer ervoor gaan zorgen. maar we zijn weggestuurd uit de natuur en door het wegnemen van het dagelijks betrokken zijn  met veel natuurlijke elementen is het leefgebied van veel dieren, plantensoorten en boom soorten ook sterk is afgenomen. Het bewerken van het agrarisch land en toepassen van allerlei chemische middelen , zelfs genetisch ingrijpen in het gewas heeft er voor gezorgd heeft dat het grote diverse leven boven de grond en het leven in de bodem desastreus is achteruitgegaan. Dat heeft ongekende gevolgen. We mogen het ons wel aantrekken omdat we steeds minder  in de natuur vertoeven, werken en wonen. Zo kunnen we ook geen betere noodzakelijke controle op de vele levensvormen die er wonen uitoefenen. De individu beschermd veel meer het leven dan wat een voedsel sector nu doet.

De samenleving heeft het bio divers leven in de steek gelaten waardoor de hebzucht het kan vernietigen.

Corazon wil u daar op wijzen dat het sterk beperken van het leefgebied van mensen er voor heeft gezorgd dat we nu een vernietiging zien van veel ander leven, wat we noemen het verlies van biodiversiteit. Het is allerlei soorten van leven dat normaal naar de bedoeling van God hand in hand gaat. Samenhang tussen mensen , planten en dieren. Maar door die hebzucht is er nu geen grip meer op, er is geen samenhang meer tussen de meeste mensen en de natuur. Dan zien we het resultaat , verlies van biodiversiteit door geen controle door velen. Wanneer we weer kiezen voor het leven in de natuurlijke ruimte door als samenleving veel meer ruimte te maken voor nieuwe vormen van leven, werken en wonen op wat nu agrarisch land is dan zal het tij gekeerd worden en zal de biodiversiteit op een brede schaal terug keren, mensen houden immers van leven!

Geef mensen de buiten ruimte weer in handen

Het gaat ons bij Corazon nu om hoe we op harmonieuze wijze  individuen en hun gezinnen hun natuurlijke leef , werk en woon ruimte weer terug kunnen geven? Want hoe gaan we dat doen zodat iedereen er tevreden mee kan zijn, met name ook de boer? Hoe gaan we ook de andere levensvormen weer kunnen helpen te overleven en te herstellen? We zien de huidige vrije natuurlijke landschapen in Nederland als optie om die voor menselijk wonen en werken beschikbaar te krijgen want ook dat beetje natuur wat we hebben is niet beschikbaar. Natuur vertegenwoordig hebben 500 000 hectare versnipperde natuur van de oorspronkelijke 3, 3 miljoen natuur in beheer. Die natuur organisaties doen een duit in het zakje, door de gebieden te bewaken zodat er geen leef , werk of woon of zelf enig menselijke activiteit plaats kan vinden, net als de boer dat doet. Hierdoor is de Nederlands natuur ook maar beperkt, net als agrarisch land om er lekker te kunnen leven, wonen en werken van mensen.

Bijna 1,9 miljoen hectare land wat ten diensten staat van de 10 grootste supermarktketens.

Nederland heeft ongeveer 50 000 boeren die het totaal van bijna 1,9 miljoen hectare land in beheer hebben. Dat is 380 hectare per boer! De boer produceert dan wel het voedsel van de hele bevolking maar daar draait het hier niet om. De boer moet weten dat ze dat voor maar een stuk of 10 grote bedrijven? Ook daar is geen diversiteit meer. Samen met hun 6300 vestigingen distribueren zij, en dat vaak niet meer in kleine dorpjes, het voedsel wat boeren bij elkaar produceren. Dat in die druk vanuit die handjevol winkelketens, om maar op tijd, en genoeg en vooral van top kwaliteit te moeten produceren , de boer achter hen aan holt om aan hun eisen te voldoen. Dat ze daardoor medeplichtig zijn aan de opsomming hierboven geschreven en dat ze daardoor harteloos bijna niets meer ontzien om maar dit doel te kunnen halen. verstoppen achter de enorme lasten en verplichtingen om de grote investeringen op land, machines en gebouwen te kunnen voldoen staan in schril contrast met de grote schade die ze aanrichten aan het leven zelf .

Waar wil Corazon dat de Nederlander naar toe gaat?

Met Corazon gaan we als Nederlanders weer terug naar een breed landleven, trekken we weer massaal vanuit steden naar de natuurlijke omgeving. Waar boeren een deel van hun land hebben ingericht om hen te herbergen, Waar ze kunne werken op het land met hun families. Waar  de gehele agrarische bedrijvigheid heel anders is ingericht, doelgericht op de kwaliteit van het dagelijks leven van mensen, dieren en planten. Waar het niet meer ten diensten staat van die paar grote hebzuchtige bedrijven. Maar waar verdeeldheid is van inkomen door veel meer kleinschaligheid. Waar er concepten zijn die weer winstgevend zij voor een ondernemer en wat ook weer winstgevend is voor de hele natuur.

Waar mensen weer natuurlijk leven, werken en wonen in wat nu het agrarisch natuurlijk landschap.

Moet daarvoor de boer wijken? Nee natuurlijk niet, de boer moet alleen mee participeren en zich waar nodig bekeren. De boer die wakker word en weer terug keert op de normale weg van biologisch telen,  samenwerken met de natuur. Waar de boer ook heel veel produceert maar veel meer diverse voedsel produceert. Oog voor de ruimte voor natuur en voor de lokale mensen om er deel aan te kunnen nemen, niet allen als consument maar ook om er inkomen in te kunnen vinden. Voedsel is leven en goed en eerlijk voedsel is gezond ook voor het hart! We denken daarbij terug aan Eden, het paradijs op Aarde waar mensen in harmonie leefde met de schepping leefde, lekker gezond landleven . En de schepper zag dat het is goed was!

Leave a Reply