Ondanks kap van bomen leggen Nederlandse bossen jaarlijks nog zo’n 3 ton koolstof per hectare vast.

Koolstof word zo gratis uit de atmosfeer geplukt door planten en zo in bodem opgenomen en dat ook nog eens voor langere tijd opgeslagen. De planten in de vegetatie nemen ook CO₂ op om zich zelf te bouwen en het vast te zetten  in biomassa.

Een deel van die koolstof komt weer als CO₂ vrij als de plant afsterft via het compostering traject. Een deel word opgegeten door allerlei mechanismes en komt zo in andere vorm in de bodem terecht. Gecomposteerd deel wordt ook opgenomen in de bodem.

Koolstofvastlegging

Onderzoekers van Wageningen Environmental Research hebben in opdracht van de overheid geïnventariseerd hoe groot die koolstofopname is en hoeveel ook daadwerkelijk koolstofvastlegging er plaats vind , dit onderzoek keek naar  verschillende natuurtypen.  In het rapport ‘Klimaatcijfers voor natuur‘ zijn bestaande cijfers waar nodig aangepast.

In het onderzoek komt naar boven dat bosbodems over het algemeen voor langere tijd koolstof vastgelegd. In andere vegetaties type als bv grasland wordt koolstof ook wel vastgelegd, maar de hoeveelheden zijn vaak wat beperkter en de tijdsduur van vastlegging is vaak wat korter. Wanneer er dus veranderingen in het landgebruik plaatsvinden, kan er ook grote verandering optreden in de koolstofvoorraden in bodem en biomassa. Ontbossing voor boerenland of andere veranderingen zal automatisch er toe leiden dat de koolstofvoorraden in bodem en biomassa weer zal afnemen. De CO₂ komt dan ook weer vrij.

De totale emissie voor landgebruik, landgebruik verandering en bosbouw  bedraagt in Nederland meer dan 6,5 Mton CO₂ per jaar , zo blijkt uit cijfers. Een belangrijke emissiebron in Nederland is de uitstoot van CO₂ uit draineren en het verdrogen van veengrond in de veenweidegebieden en de  mate van ontbossing.

Oudere bossen

In het rapport van de WUR zetten de onderzoekers de cijfers op een rij voor de opslag en vastlegging gekoppeld aan de verschillende natuurtypen: bossen, moeras, schorren, kwelders en heide. Ze zetten cijfers van koolstofvoorraden uit andere inventarisaties uit periodes van 2001-2013.

Hoe ouder bossen hoe meer CO2 opname.

Uit die inventarisatie blijkt bijvoorbeeld dat de gemiddelde koolstofvoorraad in biomassa in Nederlands bos in bijna tien jaar tijd is toegenomen van 83,2 ton C/ha (in 2003) naar 94,6 ton C/ha (in 2012). Naarmate bossen ouder worden, word er meer koolstof opgenomen.

Maar als bossen bejaard worden, vlakt de koolstofopname per jaar ook weer wat af. De bijgroei voor bos in Nederland wordt geschat op gemiddeld 3,7 ton C per ha per jaar. Hou je rekening met afsterfte, dan wordt er jaarlijks netto gemiddeld ca 3 ton C per ha in bossen vastgelegd.

About richard

Schrijf een reactie

LinkedIn
Share