Skip to main content

Bomen kunnen een goede bijdrage leveren inde natuurlijke opslag van CO2 . Ondanks kap van bomen leggen Nederlandse bossen dit jaar toch nog zo’n 3 ton koolstof per hectare vast.

Koolstof word op deze wijze gratis en natuurlijk uit de atmosfeer geplukt. De bomen en planten zorgen dat Carbon , de C uit de CO2 in het gewas, en door mechanismes in de bodem worden opgenomen. De natuur slaat zo voor langere tijd carbon voor ons op. en wat in de bodem zit zit niet in de lucht en kan niet meehelpen de aarde op te warmen. De planten en bomen bouwen zo wat af maar geven ook veel ervan door aan het leven om zich heen. Ze zorgen letterlijk dat ze zelf genoeg voeding stoffen krijgen door carbon om te zetten in ruilmiddelen als suikers. De suikers dienen ook als voeding voor allerlei andere mechanismes die in d ebuurt van hun wortels nestelen . Zij geven op hun beurt waardevolle stoffen als voeding stoffen af aan bomen. De wissel werking tussen bomen en andere mechanismes is zeer wonderlijk te noemen.

Koolstofvastlegging maakt de bodem waardevol.

Onderzoekers van Wageningen Environmental Research hebben in opdracht van de overheid geïnventariseerd hoe groot die koolstofopname van bomen eigenlijk is. Hoeveel bomen ook daadwerkelijk aan koolstof vastleggen. In onderzoeken keek de WUR naar de verschillende natuurtypen.  In het rapport ‘Klimaatcijfers voor natuur‘ staan wat cijfers hierover.

In het onderzoek komt naar boven dat bossen en hun bodems over het algemeen voor langere tijd koolstof vast legen. In andere vegetaties type als bv grasland wordt koolstof ook wel vastgelegd, maar de hoeveelheden zijn vaak wat beperkter en de tijdsduur van vastlegging is vaak wat korter. Wanneer er dus veranderingen in het landgebruik plaatsvinden, kan er ook grote verandering optreden in de koolstofvoorraden in bodem en biomassa, bijvoorbeeld bij ploegen. Daarom is bijvoorbeeld ontbossing voor boerenland, wat door de eeuwen in heel Europa heeft plaats gevonden er toe heet geleidt dat de totale koolstofvoorraden in bodem en biomassa sterk is afgenomen. en die koolstof zit nu in de atmosfeer. De CO₂ die daardoor is vrij gekomen kan niet weer terug recyclen via de koolstof kringloop naar biomassa omdat gewoonweg de opslag capaciteit van de huidige bomen en planten niet meer toereikend is voor de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. Er moeten vele bossen bij om dat weer in balans te brengen. De totale emissie voor landgebruik, landgebruik verandering en bosbouw  bedraagt in Nederland meer dan 6,5 Mton CO₂ per jaar , zo blijkt uit cijfers. Een belangrijke emissiebron anno 2021 via gewas en bodem in Nederland is de uitstoot van CO₂ uit het draineren en het verdrogen van veengrond in de veenweidegebieden.

Oudere bossen

In het rapport van de WUR zetten de onderzoekers de cijfers op een rij voor de opslag en vastlegging gekoppeld aan de verschillende natuurtypen: bossen, moeras, schorren, kwelders en heide. Ze zetten cijfers van koolstofvoorraden uit andere inventarisaties uit periodes van 2001-2013. Hoe ouder bossen hoe meer CO2 opname. Uit die inventarisatie blijkt bijvoorbeeld dat de gemiddelde koolstofvoorraad in biomassa in Nederlands bos in bijna tien jaar tijd is toegenomen van 83,2 ton C/ha (in 2003) naar 94,6 ton C/ha (in 2012). Naarmate bossen ouder worden, word er meer koolstof opgenomen. Maar als bossen bejaard worden, vlakt de koolstofopname per jaar ook weer wat af. De bijgroei voor bos in Nederland wordt geschat op gemiddeld 3,7 ton C per ha per jaar. Hou je rekening met afsterfte, dan wordt er jaarlijks netto gemiddeld ca 3 ton C per ha in bossen vastgelegd.

Leave a Reply