Skip to main content

Terwijl de strijd om het klimaat beleid is los gebarsten. Zoeken wij met Corazon naar waar de christenen zijn in deze strijd? Wat is de oorzaak en wortels van de verdeeldheid onder christenen in de politiek waardoor er geen echte vuist in het midden gemaakt kan worden.

Want nu we als samenleving afstevenen op de aanwezigheid van steeds dominante wordende partijen zowel links en als rechts lijkt het erop dat we alleen nog maar daar tussen moeten gaan kiezen om niet door de ene  of andere overruled en gedicteerd te worden.

Er ontstaat zo een enorm risico van verlamming en stagnatie op klimaat beleid als ook op andere belangrijke beleidsterreinen. Want de strijd tussen de uiterste lijkt te verplaatsen. Ze hebben elkaar op een nieuw strijdveld gevonden te hebben , het klimaat! Heftiger dan zoals ze eerder deden op gebied van integratie of economische modellen.

Het risico dat er een klimaat patstelling zal gaan ontstaan is zo groot dat daarmee ook de kans dat we gaan vastlopen of zelf stil komen staan in de uitvoering ervan aanwezig is. Maar in het oplossen van het immense klimaat probleem kunnen wij ons ons niet veroorloven te stagneren of te verlammen . De gevolgen zijn nu al rampzalig laat staan over 10 jaar.

Is eigenlijk een echte christelijke midden partij die er alleen maar is daar waar nodig?Een partij zoals het CDA wil worden of de Christen unie kan zijn maar deze partijen hebben nu veel te weinig echte leiders en veel kiezers.

Hoe komt dat toch vragen wij ons bij Corazon af?

Wij zoeken voor het vinden in het verleden , daar waar de oorzaken liggen dat christen elkaar , de kerk en Jezus verlaten hebben om ons heil en standpunten ergens anders te gaan verkondigen zonder een christelijke identiteit uit te dragen, onze vertegenwoordigers zitten nu stevig in het zadel van de niet christelijke partijen en helpen stevig mee de samenleving op het randje te brengen van ellende.  Zo ontstond er een opgedeelde en verdeelde groep christen die politiek actief zijn die nog geen eens weten dat ze eigenlijk bij elkaar horen !  Die, zoals het nu in 2020 te heet word onder de voeten van de mensheid, beter bij elkaar hadden kunnen blijven om problemen echt op te kunnen lossen Want aan de ene kant doen ze oplossen bedenken en aanreiken die ze aan de andere kant weer moeten afbreken.En visa versa.

Corazon wil niet zoeken naar de schuldige van het uiteen halen van broeders en zuster, al moeten die wel ergens te vinden zijn , maar wil zoeken naar de oorzaak van hoe men het toch voor elkaar gekregen heeft een winning team uiteen gekregen hebben?  Dat vinden is belangrijker om te weten te komen . Wanneer dat zichtbaar is kunnen we er iets aan doen om te kijken of we de schellen van de ogen van christenen in de vreemden weer te laten zien dat eenheid nu meer dan ooit noodzakelijk is.

We willen met u kijken over onze schouders om te weten te komen hoe de christenen gebruik zijn en hoe daarmee de christelijke gedachten goederen, om zoals het nu vaak is de speerpunten te kunnen worden en zelfs drijfveren, draagkrachten van de niet christelijke partijen en daarmee miljoenen christenen te misleiden niet op zich zelf te kiezen maar op vreemde. Hoe zijn we terecht gekomen in de linkse en rechtse partijen zoal VVD,PVV, PVD, D,66, Groen links en PVDA?

Ligt er flower power aan de basis van deze verdeeldheid!

Met deze vraag willen we weten of we onoplettend zijn geworden onder invloed van niet christelijke invloeden ten tijden de flower power en woodstocks de wereld overspoelde en daarmee de verdunning van de stevige christelijke invloed in werking werd gezet. Want ook toe had de jeugd de toekomst die het stokje moesten gaan overnemen . Recht blijven varen op de koers onze voorvaderen gingen zij onder de oosterse invloeden vele zijwegen op en namen paden die nu achteraf toch desastreus voor het christendom zijn uit gepakt .

Eind jaren 60 waren er christen-radicalen ofwel de evangelisch-radicalen in Nederland in opkomst, ze was een actief nieuw onderdeel van de drie bekendste christelijk politieke partijen , KVP, ARP en CHU. Deze vaak jonge radicalen waren hoe gek ook stevige voorstanders geworden om samen met de anti christelijke op te trekken , en hun linkse partijen zoals PVDA en D66 in het zadel te zetten. Samen werken met de VVD zagen ze niet zitten en alleen stevig in het zadel in het midden als echte christen konden ze met al die vertroebeling niet meer zien.

Zij vormden groepen om hun dromen , of beter die van andere waar te maken door de zogenaamde overkoepelende Politieke Werkgroep Christen-Radicalen op te zetten . Hiermee konden ze druk uit de oefenen op de partijkoers van de gewone christelijk partijen.

Aanleiding voor de oprichting van de Werkgroep Christen-Radicalen was de vorming van , een kabinet waarin linkse partijen ontbraken.

Het Congres van Christen-Radicalen stelde de volgende punten aan de orde : mogelijkheid tot vorming van een nieuwe, christelijk-geïnspireerde partij  met een vooruitstrevend karakter, meer ontwikkelingshulp, principiële afwijzing van rassendiscriminatie, een grotere gelijkheid bij inkomensverdeling en het duidelijk uitspreken voorafgaande aan de verkiezingen voor een coalitiepartner. Een andere optie was de omvorming van de ARP en KVP tot progressieve partijen die zich zouden aansluiten bij een links blok .

Er is toen aangestuurd op het voorkomen dat ARP, KVP en CHU op zouden gaan in een geen rechts of linkse partij die zou lijken op de wat nu in Duitsland lijkt op de CDU en typische midden partij. Men streefde niet meer naar  politieke eenwording van de drie cristelijke partijen maar naar   samenwerking tussen de drie. Hierdoor waren ze actief om verdeeldheid te behouden ipv werken aan de eenheid van christelijk politiek Nederland .

Het optreden van de radicale jongeren wilde zorgde dat KVP, ARP en CHU hun koers bijstelden waarin de uitsluiting van de VVD een feit moest worden. Zowel de ARP als KVP weigerde de VVD uit sluiten. De CHU verwierp sowieso het denken in links en rechts, progressief en conservatief omdat dit strijdig was met de beginselen van de CHU als partij die er voor iedereen wil zijn.

De geeiste hervormingen in progressieve zin bleven echter uit, hetgeen reden was voor met name KVP-radicalen om uit de partij te stappen en vormden de Groep- aarden wat later de PPR werd hierbij sloten ook enige ARP-radicalen zich aan. Er ontstond ook een typische vooruitstrevende Evangelische solidariteit partij.  Door progressieve leden die uit de ARP stapten. Deze partij was expliciet christelijk.

De voormalige ARP- en KVP-radicalen begonnen succes te boeken met een eerste succes toen zij de mogelijkheid creëerde van het kabinet Den Uijl .De drie partijen vormden de spil om samen met ARP , KVP het kabinet Den Uyl te ondersteunen. Maar de tegenstellingen tussen socialisten en echte christenen zijn tijdens het kabinet Den Uyl allen maar duidelijker geworden en is die samenwerking, wat de radicalen beoogde, onmogelijk gebleken.

Maar de schade was al onherstelbaar gebleken want vele jonge en oude talenten van de christelijk partijen waren in het linkse veld terecht gekomen en door de jaren geassimileerd.

De Partij van de Arbeid is een fusie van drie partijen: De SDA , de VZD en de Christelijke-Democratische Unie. De Christelijk-Democratische Unie (CDU) is een voormalige politieke partij, die werd opgericht als een samenvoeging van enkele protestantse links-pacifistische groepen. De CDU was een linkse protestantse partij ontstaan uit de restanten van de in 1925 vrijwel verdwenen progressieve protestants-christelijke partijen.Na de oorlog werd men overtuigd onder invloed van de vooroorlogse ideeën van een Zwitserse theoloog Barth over verhouding kerk en staat en dat een christenen zich niet apart hoeven te organiseren, ook niet dus in de politiek en men op mag gaan in allerlei stromingen en partijen zonder de identiteit of eenheid van de christen na te streven.

Groenlinks is een fusie van de SPN, CPN, PPR en EVP. De laatste twee waren de christelijke afsplitsingen van de ARP en KVP.  Jesse klaver de succesvolle kartrekker van Groen links is een Rooms katholiek christen en heeft dit van zijn moeders kant meegekregen.

De VVD heeft eerder een anti christelijke  doordat de oprichter ervan Pieter Jacobus Oud, die ook een van de oprichters en hoofdbestuurslid van de PVDA maar daarna ook de VVD oprichtte. Hij was een van de eerste VVD parlementairs . Oud was ook de man die een verdere loopbaan van een collega blokkeerde, toen in 1935 bekend was geworden dat deze zich tot het rooms katholicisme had bekeerd, dus extreem anti christelijk was. Oud kreeg na ruzie in de raad van Rotterdam waar hij burgemeester te maken met een wraak actie door hem op zijn werkkamer te overmeesteren en hem te fotograferen met een schortje en met daarop een Pentagram op een bordje om zijn nek gehangen ! Oud was lid van de vrijmetselaardij lodge . Oud was lid  van de Haagse loge , waar hij was toegetreden tot  de orde der vrijmetselaren.

Mark Rutte komt uit een hervorm gezin van zes. Zijn grootvader was  ouderling in Scheveningen. Het gezin stemde op de ARP (later opgegaan in het CDA)

Wilder van de PVV is van oorsprong rooms katholiek maar heeft zich uit laten schrijven, hij is nu Agnost omdat hij niet meer zeker weet dat God bestaat.

T.Baudet doet uitspraken als dat hij Assad verkiest boven andere in Syrie  omdat hij wel christenen beschermd.

Leave a Reply