Skip to main content

Pasen 2020, een Pasen die we in onze generaties nog nooit zo meegemaakt hebben. Maar Pasen staat wel voor de verrijzenis van Jezus uit de dood, een nieuwe start van de relatie tussen de mens en de Schepper, een nieuw hoofdstuk. Maar Pasen valt ook  samen met de lente, het nieuwe leven in de Nederlandse natuur die dood leek en nu spontaan opnieuw levend wordt.

Pasen 2020 is heel anders, want we zitten nu midden in de ellende van het klimaatprobleem en nu ook nog eens Corona. Maar ondanks alles kunnen we Pasen 2020 in het geheel toch als een start zien van de herbouw van de samenleving, een frisse start. 2020 is de start van de afrekening met het oude fossiele brandstof tijdperk, gedomineerd door grote multinationals. Dezelfde groot verdieners zitten ook in en aan ons voedsel en zijn direct of indirect de oorzaak van veel ziektes, grote epidemies en zelfs nu een pandamie, die als klap op de vuurpijl, wanneer we niet adequaat optreden vele tientallen miljoenen het leven zal gaan kosten. De gehele samenleving, zoals we die kennen is door wanbeleid hard gevallen. Daarvoor was het probleem met het klimaat al een stevige waarschuwing, dat grote bedrijven niet zo door moeten gaan, maar nu met Corona worden de ogen nog wijder geopend.

Nu we met Pasen 2020, in al deze ellende terecht zijn gekomen moeten we de vraag stellen: ”Worden mensen op aarde wel goed beschermd tegen de daden van bedrijven, zoals grote multinationals? Want het zijn zij die de hele globale samenleving op zijn kop weten te zetten met hun drammerige doordraaien van het of beter gezegd, hun economische denken. En wie is eigenlijk verantwoordelijk voor onze bescherming, dat zou toch God moeten zijn, maar waarom kan geld zo desastreus regeren? Kunnen de mensen eigenlijk nog wel beschermd worden tegen de grote megamultinationals die wat financiële middelen betreft, de overheden ver lijken te overtreffen?

Overheid heeft verantwoording voor bescherming

Wij leven vanuit een bijbels denken en zo kijken we dan ook dusdanig naar het leven op aarde. Vanuit dit bijbels oogpunt is aardse bescherming gedelegeerd door God, die als schepper van ons mensen en de aarde de hoogste autoriteit is. Hij heeft het in handen gegeven aan de aardse overheden . De overheden op aarde zijn de aangewezen organisaties om de mensen op aarde goed te beschermen, zoals nu tegen onrecht en onrechtvaardig handelen. De overheid wordt in de bijbel genoemd als een door God ingestelde organisatie, die de mens met  goede daden moet beschermen en de mens met kwade daden moet bestraffen.

Wat betreft het klimaat en corona en het directe en indirecte gevaar voor de mens zijn de overheden op aarde dus de eerst verantwoordelijke. Zij moeten zorgen dat mensen geen gevaar lopen. De overheid heeft de taak de mensen te beschermen tegen daden van mensen en bedrijven. Wat betreft het klimaat zijn het mensen in bedrijven die door hun bedrijvigheid direct schade aanrichten aan de mens, dier en aan de aarde, zij zijn daders waartegen overheden verplicht zijn in te grijpen. Wat betreft ziektes als Corona maar ook andere levensgevaarlijke ziektes, waar menselijk handelen de oorzaak van is, is ook de overheid verantwoordelijk elk gevaar uit te bannen dat door menselijk handelen zulke grote gevolgen met zich mee brengt. We zien overheden dan wel, wat het klimaat betreft, die beweging maken, maar wel erg traag. Met Corona zie we de overheden in actie, zoals het betaamt met zulke grote problemen. Ze waren wel traag van geloof maar eenmaal wakker over Corona handelden ze zeer vastberaden en snel. We zien mbt klimaat met name de verenigde naties, de VN zich heel sterk maken om landelijke overheden aan te zetten sneller tot actie over te gaan en we zien landelijke overheden maatregelen treffen of althans ze proberen de noodzakelijke voorbereiding te treffen om zo zorg te gaan dragen dat we rond 2050 het klimaat weer op orde hebben. Maar we zien nog niet dat overheden de echt daders een halt toeroepen en hen zelf bestraffen. Ondanks de taak die overheden hebben, zien we het tegendeel. We zien de overheden, de grootveroorzakers, de multinationals meehelpen door te kunnen gaan met hun daden en handelen tegen de mensheid en de aarde.

Het staat of valt met adequaat handelen tegen de veroorzakers 

Het succesvol afhandelen door overheden van dit gigantisch groot probleem staat of valt met de medewerking , in eerste instanties van alle  overheids mensen zelf maar ook van  alle betrokken bedrijven. Alleen zijn sommige mensen in overheden zo sterk verbonden met bedrijven dat de veroorzakers niet full power mee hoeven te gaan doen met de verduurzaming. Dat verzetten tegen de macht van bedrijven die de brandstoffen, energie, voedselketen, autoindustrie, grondstoffen , industrie, vastgoed en andere cruciale sectoren domineren , de multinationaals niet aan de orde was. Tot aan Pasen 2020! Waar nu alles bijna lam geheel verplicht lam ligt.

De bedrijven en de mutinationaals , zij die nu Pasen 2020 door Corona en dadelijk door klimaat maatregeln hun omzetten zien verdampen, die ook nog eens geen binding hebben met overheden omdat ze stateloos zijn, daar in mee ? Zullen zij ook full power gaan meewerken? We zien hen toch wel heel gemakkelijk bijna onzichtbaar , zich over de wereld verplaatsen naar landen in ontwikkeling die of zich minder kunnen, of willen houden aan wat de internationale samenleving in de VN met elkaar afspreekt met betrekking op klimaaat.

Multinationals hebben geen verantwoording om mensen te beschermen als het erop aan komt.

Daarom lopen deze bedrijven in het geheel voor de situatie uit en zorgen zo dat ze de dans kunnen blijven ontlopen, dat ze de dwingende maatregelen van overheden om te reduceren omzeilen. Waardoor doelen niet gehaald gaan worden. Wat de mensheid en samenleving , zelf de aarde in gevaar brengt. Daardoor zijn zij in principe direct en heel bewust, lijnrecht tegenover de overheden komen te staan.  Ze misleiden de gekozen overheids leden door ja te zeggen maar niet mee te doen in werkelijkheid. De verplaatsing van hun productie in EU en USA naar China is daar een voorbeeld van. De VN , met Parijs akoord had daartegen kunnen ingrijpen ,drastisch moeten ingrijpen maar doen net alsof ze dat niet zien. We denken dat deze zgn verblindheid en houding veroorzaakt word door de wereldwijde grote verwevenheid tussen overheden en multinationals en dat grote bedrijven gewoon hun gang mogen gaan. Ze hebben hun productie verplaats en met het parijs akkoord op zak kunnen ze tot 2030 door groeien in China.

Dus  vraag is hier willen sommige in de overheid wel echt de mensen beschermen, of deze vraag; of kunnen zij vanuit het hart, als mensen van de overheid de mens eigenlijk wel beschermen als de winst van hun multinationaals daardoor in direct gevaar zal komen? Kiezen ze dan voor de gezondheid en welzijn van de burgers of voor hun eigen portomenee of die van hun vrienden?

Zet de burger druk op de overheden?

Dan zien we een niet onbelangrijke partij in dit geheel erbij betrokken zijn,  de burgers. Wat we gezien hebben de afgelopen tijden is dat juist de positieve overheids actoren, burgers en NGO een grote druk vanuit de samenleving op negatieve actoren in overheden kunnen zetten zijn om toch sneller tot actie te komen. De overheden, en dat zien we ook heeft zich gedwongen gevoeld, mede door de massale protesten en de druk vanuit de gehele samenleving sneller op te treden, al is het nog niet tegen de veroorzakers. Geld en macht weegt enorm zwaar dus wat zullen zij tegen de multinationaal gaan doen.

Coronacrisis

Nu zien we met corona toch een rare situatie ontstaan. Als een onverwachte wending in het hele verhaal zien we Corona opduiken. We zien hoe de wereldwijde handel, het verkeer tussen de multinationaal en kleinere bedrijven  hier de oorzaak is geworden van een pandemie. Wat overheden en multinationaal betreft beide partijen krijgen hier te maken met een enorme onverwachte grote de impact op hun organisaties.  Overheden gooien de boel verplicht dicht, om zo miljoenen doden te voorkomen. Op slot gooien van de  samenleving maakt dat de overheid grotendeels voor maanden het productie proces op aarde heeft lam gelegd als gevolg van het Corona virus. We zien beurzen razendsnel kelderen met groot verlies voor groot aandeelhouders van multinationals en omzet verlies voor de multinationals zelf, dit door de ingreep van de overheden.  We zien dat overheden diep in de buidel moeten tasten om die aan te wenden de ( vooral kleine) bedrijven overeind te houden en om hen te behoeden in een faillissement te recht te komen.

Overheden komen zo ongemerkt directer tot de kern van hoe het klimaatprobleem op te lossen, het bewust in confrontatie gaan met de multinationals

Hier ontstaat een duidelijke confrontatie tussen de beide organisaties ,we zien een van de zoveelste epidemie , pandemie ontstaan via de voedsel keten, iets wat steeds sterker gedomineerd word door multinationals, mede veroorzaker van dit soort uitbraken door de vlees industrie. En we zien, als dit langer gaat duren dat overheden verplicht worden grote delen van de wereld productie en bedrijvigheid stil te gaan leggen om verdere uitbraak van het dodelijke virus te voorkomen, wat mbt het klimaat ook zou moeten plaats vinden. Daarmee legen ze direct of indirect veel inkomsten van de multinationaal stil. Wat wij denken is dat zij dat niet een, twee, drie zullen accepteren.

Leave a Reply