Skip to main content
Duurzaam doen vraagt om leven met aandacht (4)
In deze 4e bijdrage laat ik, Jack Steegh, in enkele stukjes zien waardoor ik me graag laat gezeggen: door de werkvloer, door de Bijbel en door de Katholieke Sociale Traditie.
Vertrek altijd vanuit jouw persoonlijke roeping!
Als ex-varkenshouder voel ik me blijvend verbonden met de beroepsgroep waar ik uit voortkom. De land- en tuinbouwsector is uitgegroeid tot een veelzijdige economische sector, maar wel een bijzondere: veelal afhankelijk van weer en wind, levende have, bederfelijke ‘handelswaar’. Deze
sector is kwetsbaar en heeft in de productieprocessen (schepping) alles te maken met organische processen van geboren worden, opgroeien, ziekten, leven, eindigheid en dood. Daarmee gaan die productieprocessen over veel meer dan slechts organisatie, logistiek en economie. Mensen die in zo’n sector wonen en werken komen onherroepelijk in aanraking met vragen die naar het uiteindelijke reiken:
Waartoe leidt mijn leven op aarde?
Hoe ben ik een goed mens?
Hoe behoor ik om te gaan met de aan mij toevertrouwde levende have?
Met dit soort vragen zit je middenin levensbeschouwing en ethiek. Er zijn allerlei maatschappelijke kwesties, zoals duurzaamheid (het onontkoombare besef dat we maar één aarde hebben) en het wereldwijde voedselvraagstuk (hongerige monden voeden begint altijd bij landbouw) waarvan de gevolgen allereerst gevoeld worden bij de eerste doelgroep: boeren en tuinders. Hoe gaan we met deze groep om? Zien we hen staan? Wat kunnen we als (geloofs)gemeenschap doen? Wat doe jij?
De Bijbel: veelheid én eenheid
De Bijbel leren lezen is een vak apart. Deze ‘bibliotheek aan boeken’ die in de loop van vele eeuwen, vanuit verschillende culturen is samengesteld, biedt bij een eerste kennismaking al gauw een ‘ratjetoe’ aan inzichten met heel verschillende perspectieven. En toch zijn het geschriften die een
bijzondere lading hebben gekregen doordat ze gaandeweg zijn opgenomen in een canon van boeken waaruit die ene God in drie gedaantes oplicht: Vader, Zoon, Heilige Geest. Veelheid én eenheid komen dus samen in alle Godsdienstige handelen.  Het is altijd de kwaliteit van de interpretatie van het individu en het vermogen van de gemeenschap (en van het zendende instituut) om gegroeide inzichten te bundelen en er gezamenlijke
levensmotieven uit te halen, zo ook het levensmotief om meer duurzaam in het leven te gaan staan.
Paus Franciscus: wees hoeders van de gaven van God!
Op 8 december vorig jaar heeft paus Franciscus 2021 uitgeroepen tot Jozefjaar. Vanwege zijn beschermende rol in de Bijbel, allereerst zichtbaar in de zorg om Maria en Jezus. In onze tijd ook zichtbaar als verlangen in de wereldwijd strekkende coronapandemie, die vooral de zwakkeren en
armen onder ons als eerste en hardste raakt: ‘wij mensen’ kunnen gewoonweg niet zonder enige bescherming.
Vlak nadat de huidige paus in 2013 werd gekozen sprak hij over de rol die Jozef in de traditie inneemt: die van custos, behoeder/beheerder. Na een uiteenzetting over Jozef en zijn taakopvatting komt de paus bij een gedeelte waarin hij zijn boodschap universeel maakt: ‘De roeping tot behoeden geldt echter niet alleen ons Christenen; ze heeft een dimensie, die daar aan voorafgaat en die eenvoudig menselijk is, die allen aangaat. Ze bestaat daaruit, om de gehele schepping, de schoonheid van de schepping te bewaren zoals ons in het boek Genesis wordt voorgehouden en zoals ons de heilige Franciscus dat heeft laten zien: ze bestaat er uit om achting te  hebben voor ieder schepsel van God en voor de omgeving waarin we leven. De mensen te behoeden, voor allen zorg te hebben, voor ieder mens met liefde, zeer bijzonder voor kinderen, oude mensen, voor diegenen die zwak zijn en vaak in ons hart naar de rand worden gedrongen. Ze bestaat eruit om binnen het gezin op elkaar te letten: de echtelieden moeten voor elkaar zorgen en als ouders moeten zij zorg hebben voor hun kinderen. En mettertijd worden dan de kinderen ook de behoeders van hun ouders. De zorg bestaat er uit om te leven in oprechte vriendschappen; dat is elkaar wederzijds behoeden in vertrouwdheid, wederzijds respect en goedheid. In feite is alles aan de zorg van de mens toevertrouwd en is het verantwoordelijkheid die allen aangaat. Weest hoeders van de gaven van God!’
Jack Steeghs

Leave a Reply